Kustnära vindkraft och sjöfart

I närheten av skärgårdens och kustens farleder samt i och vid hamnar bör vindkraftverk placeras på ett sådant avstånd från farlederna att sjöfartens framkomlighet och säkerhet inte störs.

Kustnära vindkraftverk på land

Det är viktigt att Sjöfartsverket och Transportstyrelsen i ett tidigt stadium får möjlighet att lämna synpunkter på planerade kustnära vindkraftsetableringar på land.

Fyrar, ledljus och andra farledsmärken kan komma att skymmas eller förväxlas. Vindkraftverkens flyghindermarkering, vanligtvis rött fast eller rött och/eller vitt blinkande sken, kan komma i konflikt med de ljus (karaktärer) som kommer från fyrar i området.

Ofta finns det möjlighet till alternativa placeringar av vindkraftverken eller möjlighet att anpassa farledsutmärkningen så att någon störning inte uppstår. Det kan ibland också vara möjligt att flytta fyren eller ändra till exempel fyrens karaktär. Vindkraftsexploatören får i så fall bekosta förändringarna.

Det finns farhågor om att vindkraftverk nära farleder och i hamnområden kan störa fartygs och hamnars radaranläggningar. Sjöfartsverket har bedömt att den här typen av störningar inte är så allvarliga att de förhindrar en etablering. Frågan bör dock tas upp i samband med att en ny anläggning planeras. Om det bedöms nödvändigt bör någon form av riskanalys göras.

Alla förändringar som medför ändring av sjökortsinformation ska rapporteras till Sjöfartsverket för införande i sjökort.

Ej kustnära vindkraftverk på land

Landbaserade etableringar som görs på ett större avstånd än cirka 20 kilometer från närmsta kust har normalt ingen betydelse för sjöfarten.
I undantagsfall kan dessa genom sin hinderbelysning störa eller skapa förväxlingsrisk för närliggande fyrljus avsett för sjöfarten.