Mark för vägar och ledningar

Om vindkraftverk byggs på någon annans mark kan behovet av vägar säkerställas på olika sätt. Innan vindkraftverket byggts krävs en frivillig upplåtelse av marken.

Rätt till väg före och efter byggnation

Innan vindkraftverket har uppförts är den enda möjligheten att säkerställa rätt till väg en frivillig upplåtelse av mark. Det kan ske genom ett nyttjanderättsavtal. Detta förutsätter att markägarna kommer överens.

När vindkraftverket har byggts kan rätten till väg säkerställas genom en lantmäteriförrättning. Anläggningen kan då få en rättighet att använda en befintlig väg eller bygga väg över någon annans fastighet. Vindkraftverket kan också gå in som delägare i en redan befintlig gemensamhetsanläggning för väg. Reglerna finns i anläggningslagen (1973:1149).

Tillfälliga behov av väg

För att tillgodose en fastighets tillfälliga behov av väg kan rätt upplåtas att tillfälligt använda väg över annan fastighet. För en vindkraftsfastighet kan sådan upplåtelse bli aktuell i samband med byggandet av anläggningen. Reglerna finns i anläggningslagen (1973:1149).

Rätt till väg genom servitut eller gemensamhetsanläggning

I samband med att en ny fastighet bildas för vindkraftsändamål kan rätt till väg säkerställas genom servitut. Servitutsrätt till väg kan bildas såväl i den fastighet från vilken vindkraftsfastigheten avstyckas som i grannfastigheter. Reglerna om servitut finns i kapitel 5 och 7 kap. fastighetsbildningslagen.

Ska vägen utnyttjas av flera fastigheter gemensamt kan en gemensamhetsanläggning bildas. Den nybildade vindkraftsfastigheten kan även anslutas till en befintlig gemensamhetsanläggning för väg. Reglerna om gemensamhetsanläggning finns i anläggningslagen (1973:1149).

Rätt till väg för en vindkraftsfastighet kan under vissa villkor upplåtas även utan medgivande från den belastade fastighetens ägare. Lantmäteriet beslutar om upplåtelsen och ersättning för upplåtelsen.

Rätt till mark för ledningar

Det finns flera sätt att lösa markåtkomstfrågan för ledningar. Ledningsrätt är en rätt att använda någon annans mark för ledningsändamål. Rättigheten bildas vid en lantmäteriförrättning enligt ledningsrättslagen. Det är även möjligt att skriva nyttjanderätts- eller servitutsavtal för starkströmsledningarna från vindkraftverket. Detta förutsätter att markägarna kan komma överens.

Om hur en lantmäteriförrättning går till på Lantmäteriets webbplats.