Markåtkomst

Marken för ett vindkraftverk består av mer än tomten för själva vindkraftsaggregatet. Markområdet omfattar också utrymmet för fundamentet, tornet, maskinhuset och rotorn. Även kranuppställningsplatsen, transformatorn och utrymmet för parkering ingår.

Vindkraftverk på annans mark

Tillgång till mark för vindkraftverk kan säkerställas genom nyttjanderätt. Rätten kan gälla en hel fastighet eller en del av en fastighet och är begränsad i tiden. Nyttjanderätt är bindande i högst 25 år inom detaljplanelagt område och 50 år i övrig. En nyttjanderätt skapas genom avtal med fastighetens ägare. Hur avtal ska uppgöras och vilka särskilda villkor som gäller för avtalet är inskrivet i lagen (Jordabalkens sjunde till femtonde kapitel). Arrende och hyra är en särskild form av ett nyttjanderättsavtal. Arrendeavtal får skrivas in i fastighetsregistrets inskrivningsdel om det inte står något annat i avtalet.

Läs mer och ansök om inskrivning på Lantmäteriets webbplats.

 

Vindkraftverk på egen mark

Ett område av en fastighet kan styckas av och bilda en särskild fastighet för vindkraftsändamål. Om marken där anläggningen ska byggas tillhör olika fastigheter kan avstyckningen kombineras med fastighetsreglering för att bilda en lämplig vindkraftsfastighet.
Om exploatören redan äger exempelvis en skogsfastighet är det möjligt att stycka av en särskild vindkraftsfastighet och på så vis skapa ett separat kreditobjekt.

Prövning av den nya fastighetens lämplighet för vindkraftsändamål görs i lantmäteriförrättningen. Då prövas även om det överensstämmer med planer och andra markreglerande bestämmelser.

Läs mer om lantmäteriförättning på Lantmäteriets webbplats.

 

Vindupptagningsområde

Det är skäligt att den som äger mark inom vindupptagningsområdet också får del av markersättningen i relation till berörd mark. Vindupptagningsområdet utgörs av en cirkel med fyra eller fem rotordiametrars radie kring kraftverket. Inom det området kan ingen annan sätta upp något vindkraftverk utan att produktionen skulle påverkas negativt för båda verken. I visa fall skriver exploatören arrendeavtal även med omkringliggande markägare. Arrendeavgiften för markarrendet med grannarna kan avse ersättning för utnyttjande av vindenergin inom en angiven radie runtom vindkraftverket. Ett sådant upplägg gör man lättare kommer överens och minskar även risken för överklaganden.