Natur, kultur och landskap

För att undvika intressekonflikter och minimera riskerna för skador på värdefulla områden och arter är det viktigt att platsen för vindkraftsanläggningar väljs med omsorg.

Valet av plats behöver göras i nära samråd med berörda myndigheter, organisationer, närboende och de enskilda eller den allmänhet som kan antas bli berörd.

Ta alltid hänsyn till lokala natur-, kultur- och landskapsvärden. Berörs områden och värden som är skyddade med stöd av lagstiftning gäller särskilda regler och hänsyn.