Vindkraftens påverkan på landskapet

Riksantikvarieämbetet samarbetar med andra myndigheter för att planering och utbyggnad av vindkraft ska ske på ett bra sätt. Vindkraftverkens lokalisering och anpassning till landskap och kulturmiljöer är viktiga i den fortsatta utbyggnaden.

Länsstyrelser och kommuner planerar och handlägger ansökningar om etablering av vindkraftsanläggningar enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Vindkraftsanläggningar som berör områden som har ett skydd enligt bestämmelserna i Kulturmiljölagen prövas i särskild ordning av länsstyrelsen. Riksantikvarieämbetet yttrar sig över vindkraftsprojekt i särskilda fall, främst i samband med överprövning.

Läs mer och hitta vägledningar och annan relevant information på Riksantikvarieämbetets webbplats.

 

Landskapsanalys

En landskapsanalys är en metod för att ta fram kvaliteterna i ett landskap och kan användas både för att bevara och för att utveckla ett landskap. En landskapsanalys i landskapskonventionens anda utgår från landskapet som helhet och omfattar en rad olika aspekter, inte endast de fysiska karaktärsdragen utan även de kulturhistoriska, sociala och funktionella.

Ofta behövs en kombination av olika metoder och delanalyser för att landskapet som helhet ska kunna belysas. I samband med vindkraftsplanering undersöker man naturgeografiska, kulturhistoriska, funktionella och/eller visuella sammanhang, som tillsammans visar hur känslig eller tålig en miljö är för vindkraft.

En landskapsanalys kan utgöra en gemensam arena för kommunikation kring ett områdes kvaliteter och bidra till att alla intressenter, tjänstemän, politiker, boende och andra som berörs av en vindkraftsutbyggnad, känner igen sig i presentationen av "deras" landskap. En sådan planeringsprocess kan ge bättre förutsättningar för ömsesidig förståelse, konfliktlösning och samstämmighet. Befintliga kommunala eller regionala landskapsbeskrivningar kan användas som utgångspunkt för arbetet.

Syfte och innehåll

Det är viktigt att klargöra vad analysen ska användas till innan man börjar arbetet. En landskapsanalys kan antingen utföras som bakgrundsanalys, en mer generell beskrivning av ett område som underlag för till exempel en översiktsplan. Analysen kan också genomföras som en riktad analys i ett bestämt syfte som till exempel underlag för tillägg till den kommunala översiktsplanen om vindkraft eller för lokalisering och utformning av en enskild anläggning. Analysen kan också ha karaktären av konsekvensanalys, dvs. analys av konsekvenserna för landskapet utifrån en specifik föreslagen exploatering, ofta då som en del av en miljökonsekvensbeskrivning.

En landskapsanalys för vindkraft kan innehålla följande steg:

  • kunskapsinhämtning i dialog med olika berörda,
  • beskrivning av fysisk struktur och skala (visuell beskrivning)
  • beskrivning av landskapets nyttjande, kulturhistoriska och ekologiska sammanhang/betydelse och naturvärden
  • värdering av olika aspekter (fysisk struktur, skala, kvaliteter, funktion, användning) och framtidspotential
  • känslighets- och möjlighetsanalys, samt vid behov
  • analys av hur landskapet och dess värden påverkas av en specifik åtgärd.

De fyra första stegen kan utföras med olika detaljeringsgrad beroende på skala, till exempel om det handlar om underlag för en kommunal översiktsplan eller underlag för ett projekt.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets webbplats.