Tidig remiss till Försvarsmakten

Objekt som är högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse, alternativt 45 meter inom sammanhållen bebyggelse riskerar alltid att påverka riksintressen för totalförsvaret. Exempel på höga objekt som kräver remiss till Försvarsmakten är vindkraftverk, telekommunikationsmaster, skorstenar och skyltar.

Eftersom en betydande del av Försvarsmaktens system och anläggningar omfattas av sekretess för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken har en rutin gällande remissvar för vindkraftsprojekt i tidigt skede fastställts. Detta möjliggör för vindkraftsintressenter att i tidigt stadium få veta om projektet skulle innebära en konflikt med ett riksintresse för totalförsvarets militära del som inte redovisad öppet.

Remissvar i tidigt skede är ett preliminärt besked och inget samråd enligt 6 kap miljöbalken eller avseende bygglovsansökan enligt Plan och bygglagen (PBL). Vid eventuell kommande prövning enligt miljöbalken måste sökanden genomföra föreskrivet samråd med förnyat yttrande från Försvarsmakten. Bygglovsansökan skickas på remiss till Försvarsmakten från kommunen.

Läs mer om vad remissen ska innehålla och hur du skickar den.