Nedmontering

Verksamhetsutövaren som bedrivit vindkraftsverksamhet är ansvarig för att nedmontering och efterbehandling genomförs. Grundläggande är att den som driver en verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillämpningsområde alltid är skyldig att efterbehandla platsen när verksamheten lagts ned. Det gäller även för anmälningspliktig vindkraft.

Efterbehandlingen bör utgå från vad mark- eller vattenområdet är tänkt att användas till i framtiden. I skogsmark bör det finnas 50 cm jordmaterial ovan fundamentet men i nivå med omgivande mark, och för odlingsmark bör det finnas 1 meter jordmaterial ovan fundamentet.

En efterbehandlingsplan skickas till tillsynsmyndigheten i god tid innan ett vindkraftverk ska nedmonteras. Energimyndighetens och Naturvårdsverkets rekommendation är att detta görs minst sex månader innan verket ska monteras ned.

Att ange villkor för att nedmontering och efterbehandling ska ske är inte möjligt eller förenligt med plan- och bygglagens bestämmelser. Däremot kan tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren enligt 26 kap. miljöbalken om att vidta åtgärder. Enligt försiktighetsprincipen gäller bestämmelsens krav redan då det finns skäl att anta att det finns en risk för skada eller olägenhet. Det finns inte möjlighet att förelägga om ekonomisk säkerhet enligt 16 kap. miljöbalken för anmälningspliktiga vindkraftverk.

Utifrån det kunskapsläge som finns i dag är kvarlämnandet av delar av vindkraftverk i normalfallet inte sådan förorening som avses i 10 kap. miljöbalken. Om det sker föroreningar till följd av läckage av olja, smörjmedel eller kvarlämnade av de delar som innehåller oljor och smörjmedel kan bestämmelserna i 10 kap. miljöbalken bli tillämpliga.

Vindkraftverk är inte att betrakta som byggnad enligt plan- och bygglagen (PBL) utan som en annan typ av anläggning. Därmed omfattas dessa inte av krav på rivningslov enligt PBL. Det krävs inte någon anmälan enligt 6 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338) för dessa anläggningar. Byggnader i anslutning till ett vindkraftverk kan däremot kräva rivningslov eller anmälan.

Slutbesiktning genomförs och godkänns av tillsynsmyndigheten.

Verksamhetsutövaren kan även lämpligen rapportera om nedmonteringen till Vindbrukskollen.