Prövningsprocessen

För att bygga en vindkraftsanläggning som motsvarar definitionen av en medelstor anläggning krävs en anmälan enligt miljöbalken samt bygglov enligt plan- och bygglagen. Såväl bygglov som anmälan enligt miljöbalken prövas av kommunen.

Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet- och hälsoskydd ska handläggningen av anmälningsärendet (enligt miljöbalken) i lämplig omfattning samordnas med bygglovsprövningen enlig plan- och bygglagen.

Kommunen ska samordna handläggningen av bygglovsansökan och anmälan enligt miljöbalken. Förordningen anger inte hur samordningen ska ske, detta får oftast lösas från fall till fall.