Miniverk

Ett miniverk är ett vindkraftverk som är högst 20 meter högt och har en rotordiameter på högst 3 meter. Innan ett miniverk byggs måste en anmälan göras till kommunens byggnadsnämnd. Det krävs inte bygglov för att bygga ett miniverk om inte verket ska monteras på en byggnad eller kommer uppföras på ett närmare avstånd från tomtgränsen än verkets höjd.

Definitionen av miniverk

Definitionen av ett så kallat miniverk har sin grund i plan- och bygglagstiftningens regler om bygglov. En verksamhet behöver inte bygglov enligt plan- och byggförordningen (2011:338) om den uppfyller samtliga av punkterna nedan:

  • är 20 meter eller lägre över markytan
  • placeras på ett avstånd från gränsen som är större än kraftverkets höjd över marken
  • inte monteras fast på en byggnad
  • har en vindturbin med en diameter på högst tre meter.

Med höjd över marken avses den högsta höjd som anordningen uppnår, inklusive mast eller torn. Diametern på vindturbinen beräknas på den största cirkel som turbinen beskriver runt sin axel.

Obs! Om något av ovanstående krav inte uppfylls är verksamheten bygglovspliktig. Läs mer om detta under kategorin ”Gårdsverk”.

Gårdsverk

Om två eller fler vindkraftverk ska stå tillsammans omfattas verksamheten av anmälningsplikt enligt miljöbalken. Läs mer om detta under kategorin ”Medelstora anläggningar".

Medelstora anläggningar

Anmälan enligt plan- och byggförordningen

Innan ett miniverk kan byggas krävs det en anmälan enligt 6 kapitlet, 5 paragrafen, punkt 8 i plan- och byggförordningen. Anmälan ska ske vid nybyggnad eller väsentlig ändring av ett miniverk. Anmälan ska innehålla underlag för att kommunen ska kunna granska om vindkraftverken uppfyller de tekniska egenskapskraven som anges i 8 kap. plan- och bygglag (2010:900). Uppförande av miniverk får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Innan miniverket får tas i bruk ska också ett så kallat slutbesked erhållas av byggnadsnämnden. 

Nedmontering

Att nedmontera (riva) ett miniverk eller ett gårdsverk kräver varken rivningslov enligt 9 kap. 10 § i plan- och bygglagen (2010:900) eller en anmälan om rivning enligt 6 kap. 5–6 §§ i plan- och byggförordningen (2011:338). Detta gäller oavsett om nedmonteringen sker innanför eller utanför detaljplanelagt område. Det ställs inte heller något krav på att byggherren ska lämna in en nedmonteringsplan i form av en kontrollplan till kommunens byggnadsnämnd när nedmonteringen inte kräver lov eller anmälan.

Kontaktpunkt för tillstånd

I kontaktpunkten har vi samlat länkar till de lagar du behöver tänka på och tillstånd som du behöver söka.