Miniverk

Ett så kallat miniverk definieras som ett vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 20 meter och med en rotordiameter på maximalt 3 meter. Det krävs inte bygglov enligt plan- och bygglagen med tillhörande förordning för att bygga ett sådant vindkraftverk om inte verket ska monteras på en byggnad eller kommer uppföras på ett närmare avstånd från gränsen än verkets höjd.

Definitionen av ett så kallat miniverk har sin grund i plan- och bygglagstiftningens regler om bygglov. En verksamhet behöver inte bygglov enligt plan- och byggförordningen (2011:338) om den uppfyller någon eller flera av punkterna nedan:

a) är 20 meter eller lägre över markytan

b) placeras på ett avstånd från gränsen som är större än kraftverkets höjd över marken

c) inte monteras fast på en byggnad

d) har en vindturbin med en diameter på högst tre meter.

Med höjd över marken avses den högsta höjd som anordningen uppnår, inklusive mast eller torn. Diametern på vindturbinen beräknas på den största cirkel som turbinen beskriver runt sin axel.

Om något av ovanstående krav inte uppfylls är verksamheten bygglovspliktig, läs mer om detta under klassen Gårdsverk.

Om två eller fler vindkraftverk ska stå tillsammans omfattas verksamheten av anmälningsplikt enligt miljöbalken, läs mer om detta under klassen Medelstora anläggningar.

Även om inte bygglov behövs för miniverk krävs det anmälan enligt 6 kap. 5 § pkt 8 plan- och byggförordningen. Anmälan ska ske vid nybyggnad eller väsentlig ändring av ett miniverk. Anmälan ska innehålla underlag för att kommunen ska kunna granska om vindkraftverken uppfyller de tekniska egenskapskraven som anges i 8 kap. plan- och bygglagen. Uppförande av vindkraftverk får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Innan vindkraftverket får tas i bruk ska ett slutbesked erhållas.