Installation

Innan någon elproducerande utrustning installeras i elanläggningen ska det lokala elnätsföretaget kontaktas, även om det sker inom den egna byggnadens elinstallation.

Elsäkerhetsverkets ramföreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda ligger till grund och pekar på Svensk Standard när det gäller kravet för att uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis. För små vindkraftverk bör du bland annat ta hänsyn till SS 436 400 00 avsnitt 551. Varselmärkning ska utföras enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:2). Om det är möjligt ansluts vindkraftverket till det lågspända lokalnätet (400 volt).

Håll rätt avstånd till vindkraftverket

Du får bara ansluta ett vindkraftverk till din egen elinstallation (det vill säga fastigheten) om vindkraftverket finns på samma fastighet och i omedelbar närhet till bostadshuset. Ur vind- och störningssynpunkt bör det finnas ett visst avstånd till bostadshuset. Lantbruksföretag, som har angränsande arrenderad mark, kan placera verket utanför den egna fastigheten.

Elnätsföretaget behöver vanligtvis inte justera i sitt elnät

När anläggningen ansluts inom din egen installation behöver elnätsföretaget som regel inte göra några ändringar i det anslutande elnätet (så länge som utmatningen av effekt inte överstiger den effekt som abonnemanget redan omfattar). Om mätarsäkringarna inte tillåter ett så stort vindkraftverk som du har tänkt dig, bör du i första hand fråga elnätsföretaget om det går att utvidga abonnemanget utan ändringar i det anslutande elnätet.

Fast anslutning ska göras av ett registrerat elinstallationsföretag

En energiproducerande vindanläggning ska normalt kopplas in till elanläggningen med fast anslutning. Inkopplingen till elanläggningen kan i vissa fall ske via särskilt monterat kontaktdon som är spänningslöst när produktionsanläggningen inte är ansluten. En fast anslutning eller montering av särskilt kontaktdon är alltid ett auktorisationskrävande elinstallationsarbete. Elsäkerhetsverket har en e-tjänst där du kan kontrollera om företaget är registrerat.

Använd inte vanliga stickproppar

Det är inte tillåtet att via en utgående gruppledning mata in energi i en elanläggning. På marknaden finns det produkter som är avsedda att anslutas till den befintliga elanläggningen med en vanlig stickpropp i ett vägguttag, vilket inte är tillåtet.

Krav på de elektriska komponenterna

Vindkraftverk ska vara CE-märkta. Det innebär att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller alla gällande hälso- och säkerhetskrav i tillämpliga regelverk. Förutom att hela produkten ska vara CE-märkt så ska elektriska komponenter som är avsedda att byggas in i utrustningen, till exempel transformatorer, kablar och lampor, uppfylla Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats.