Infrastrukturintressen

Vindkraftverk kan påverka den tekniska infrastrukturen på olika sätt.

Det behövs en kartläggning av eventuell påverkan på flyget och mottagning av radiosignaler. Av flygsäkerhetsskäl ska vindkraftverken hindermarkeras.

Vindkraftverk kan också utgöra fysiska hinder för militär luftfart, övnings- och skjutverksamhet samt påverka tekniska system som exempelvis radar och väderradar.

I och intill skärgård, farleder och hamnar krävs sådant avstånd från farlederna att sjöfartens framkomlighet och säkerhet inte störs. Säkerhetsavstånd krävs också till vägar, järnvägar och kraftledningar.