Kommunens planering

Plan- och bygglagen styr kommunernas fysiska planering. Det finns tre typer av kommunala fysiska planer: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Det är i översiktsplanen, eller i ett tillägg till översiktsplanen som kommunen kan peka ut vilka områden som är lämpliga för vindkraft.

Kommunens översiktsplan är vägledande

Översiktsplanen ska täcka hela kommunens yta inklusive vatten. Planen ska vara aktuell och uppdaterad. Den visar i grova drag hur kommunen vill att stad och land ska utvecklas, vilka områden som bedöms vara lämpliga för ny bebyggelse och var det inte bör byggas av olika skäl. Översiktsplanen vägleder detaljplanering och bygglov men är inte bindande.

Läs mer om översiktsplaner på Boverkets webbplats.

Vindbruksplaner på karta

karttjänsten Vindbrukskollen finns vindbruksplaner från nio kommuner sammanställda med ett enhetligt symbolspråk. Vindbruksplanerna sammanställdes i ett pilotprojekt under 2016/2017.