Friluftsliv

Beroende på vilka aktiviteter inom friluftslivet vi ägnar oss åt uppfattar vi vindkraftverk på olika sätt. Studier visar att vindkraftverk som regel uppfattas som mer positiva vid till exempel utförsåkning än vid fiske, vandring och turskidåkning. I områden där människor förväntar sig låga bullernivåer störs människor mer än i andra områden.

Utöver friluftslivsområden som är av riksintresse finns regionala och kommunala friluftslivsområden som har betydelse för friluftslivet och som så långt möjligt skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön (3 kap. 6 § miljöbalken). Dessa områden kan vara mer eller mindre tydligt angivna i kommunernas översiktsplaner eller annat fysiskt planeringsmaterial.

Faktorer att beakta

I områden som tydligt avsatts, till exempel i en kommuns översiktsplan för att gynna rörligt friluftsliv, där opåverkad och tyst miljö är ett viktigt syfte eller i områden som avsatts för att bevara en opåverkad landskapsbild (till exempel ett ålderdomligt småskaligt landskap) är det ofta olämpligt med vindkraft. Det är viktigt att ta hänsyn till områdets areal, topografi, vegetation samt de aktiviteter som utövas i området och som ska prioriteras när vindkraft planeras i eller i anslutning till friluftsområden. I områden för till exempel fiske, vandring och turskidåkning bör stor hänsyn tas till friluftslivet, och vindkraftsanläggningar bör helst undvikas. I friluftslivsområden där låga ljudnivåer är en viktig kvalitet måste hänsyn till bullernivå tas.

Vid planering av vindkraftverk bör samråd ske med friluftsorganisationer som har verksamheter i och i närheten av de områden som planeras för vindkraftverk. Vindkraft bör dock kunna etableras i friluftslivsområden där friluftslivsvärdena endast är knutna till "anläggningsberoende" aktiviteter, till exempel utförsåkning  eller motorbåtsport.