Prövningsprocessen

För att bygga ett vindkraftverk som motsvarar definitionen av ett Miniverk krävs inget bygglov. En anmälan krävs dock enligt 6 kap. plan-och byggförordningen.

Anmälningsskyldighet

Vindkraftverk som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken kan enligt 12 kap. miljöbalken omfattas av anmälningsskyldighet till tillsynsmyndigheten för samråd om vindkraftverket kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Kontakta din kommun eller länsstyrelsen för information om vad som gäller.

Kulturmiljö

Ett vindkraftsprojekt kan beröra fornlämningar som är skyddade enligt Kulturminneslagen. Den som vill bygga på eller i närheten av en fornlämning måste ha länsstyrelsens tillstånd. Läs mer om kulturmiljö.

Områdesskydd

I 7 kap. miljöbalken finns regler om områdesskydd. Redan vid planeringen av vindkraftverk bör man utreda om den tilltänkta platsen omfattas av dessa regler.

Meddela grannar

Oavsett om det vindkraftverk som du tänker uppföra kräver något myndighetstillstånd eller inte så är det alltid bra att berätta för dina grannar om dina planer innan du genomför dem. Ägaren måste ta reda på om den planerade anläggningen orsakar buller som kan störa grannar etcetera.