Stora anläggningar

För att bygga en stor landbaserad vindkraftsanläggning behöver du ha tillstånd samt kommunal tillstyrkan enligt miljöbalken. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken prövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

Definitionen av en stor vindkraftsanläggning

Definitionen av en stor anläggning har sin grund i 21 kap. 13–14 §§ miljöprövningsförordningen (tillståndsplikt B och verksamhetskod B 40.90 eller B 40.95). En stor anläggning är tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken.

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.90 gäller för verksamhet med

  • två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter
  • ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
  • ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.95 gäller för verksamhet med

  • sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter
  • ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
  • ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades.

Anmälan enligt plan- och byggförordningen

Enligt plan- och byggförordning 6 kap, 2 §, punkt 2 behövs inte bygglov för tillståndsgiven verksamhet (stora anläggningar). Det krävs däremot en anmälan till kommunens byggnadsnämnd enligt plan- och byggförordning 6 kap, 5 §, punkt 8. Byggnation får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett startbesked och verket får inte tas i drift innan nämnden gett ett slutbesked.

Kontaktpunkt för tillstånd

I kontaktpunkten har vi samlat information om vilka lagar du behöver tänka på och vilken myndighet som hanterar vilka tillstånd.

+

Lagar

Det finns lagar att ta hänsyn till.

Mer information finns på Riksdagens webbplats i:

På Boverkets webbplats finns information om: