Stora anläggningar

För att bygga en stor landbaserad vindkraftsanläggning behöver du ha ett tillstånd enligt miljöbalken samt kommunens tillstyrkan. Din ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer prövas av länsstyrelsen.

Definition av stor vindkraftsanläggning enligt lag

Definitionen av en så kallad stor anläggning har sin grund i 21 kap. 13-14 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) tillståndsplikt B och verksamhetskod B 40.90 eller B 40.95. En sådan verksamhet som definieras nedan är tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken.

21 kap. 13 § miljöprövningsförordningen. Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.90 gäller för verksamhet med 1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

Alternativt

21 kap. 14 § miljöprövningsförordningen. Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.95 gäller för verksamhet med 1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades.

Bygglov krävs ej enligt plan- och byggförordningen (2011:338) för att uppföra en sådan tillståndsgiven verksamhet enligt 6 kap. 2 § pkt. 2. En anmälan måste dock göras, enligt 6 kap. 5 § pkt. 8 plan- och byggförordningen, även om anläggningen inte kräver bygglov.