Byggskede och installation

I anknytning till byggskede och installation finns det regler och andra aspekter som är viktiga att känna till.

Det krävs tillstånd av Trafikverket för vägtransporter av vindkraftverk. Det krävs även tillstånd för att få ansluta enskilda till- och utfartsvägar till en allmän väg där Trafikverket är väghållare.

Innan byggnation och resning av verken kan påbörjas behöver en bygganmälan och en anmälan till flyghinderdatabasen göras. Vindkraftverken måste även hindermarkeras.

Vid installation gäller Elsäkerhetsverkets ramföreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda samt Svensk Standard när det gäller kravet för att uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis.

Anmälan innan byggstart

Även om inte bygglov behövs för stora anläggningar krävs det en anmälan enligt 6 kap. plan- och byggförordningen. Anmälan ska innehålla underlag för att kommunen ska kunna granska om vindkraftverken uppfyller de tekniska egenskapskraven som anges i 8 kap. plan- och bygglagen. Vindkraftverk är byggnadsverk som omfattas av bestämmelserna i 8 kap. Läs mer på Boverkets webbplats.

Logistik och transporter

I 4 kap. trafikförordningen (1998:1276) finns de bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige. Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten. Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar dessa ansökningar. Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Det krävs tillstånd för att få ansluta enskilda till- och utfartsvägar till en
allmän väg där Trafikverket är väghållare, enligt 39 § väglagen. Ansökan om tillstånd sker hos väghållningsmyndigheten (Trafikverkets region) för den fysiska anslutning som ska göras inom ett vägområde.

Installation

Elsäkerhetsverkets ramföreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda ligger till grund och pekar på Svensk Standard när det gäller kravet för att uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis. Varselmärkning ska utföras enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:2). Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Hindermarkering

Vid uppföring av ett föremål som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan ska det markeras enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:155 (ändrad genom TSFS 2013:9 och 2016:95). Hur föremålet ska markeras bestäms av dess höjd och utformning. Inget beslut behövs av Transportstyrelsen för att markera föremålet så länge det markeras enligt bestämmelserna i föreskriften. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.

Flyghinderanmälan

En flyghinderanmälan ska skickas in till Försvarsmakten minst fyra veckor i förväg om den planerade byggnadens eller anläggningens sammanlagda höjd överstiger 45 meter inom sammanhållen bebyggelse eller 20 meter inom annat område.

Försvarsmakten äger och LFV Flyginfo SE förvaltar hela den nationella flyghinderdatabasen. Alla flyghinder måste därför rapporteras till Försvarsmakten för att de ska komma in i databasen. Läs mer på Försvarsmaktens webbplats.