Inledande skede

Innan prövningsprocessen sätter igång är det viktigt att du i ett inledande skede tar del av relevanta planeringsunderlag och tar del av information om hur det planerade projektet kan komma att påverka eller påverkas av olika typer av samhällsintressen m.m.

Planeringsförutsättningar

Under detta avsnitt finner du information om kommunens översiktsplan, regionala planeringsunderlag samt vindförhållanden och riksintresseområden för vindbruk. Det finns också information om elnätets uppbyggnad och anslutningsmöjligheter samt vilka regler som är viktiga att känna till rörande frågor om markåtkomst.

Gå till sidan Planeringförutsättningar

Infrastrukturintressen

Under detta avsnitt kan du läsa om hur infrastrukturintressen som till exempel vägar, järnvägar och radiokommunikation ska skyddas.

Gå till sidan Infrastrukturintressen

Natur, kultur och landskap

Under detta avsnitt hittar du en genomgång av vilka skyddade naturområden och värdefulla kulturmiljöer som kan vara aktuella att ta hänsyn till i samband med valet av lokalisering för vindkraftsetableringen. Det finns också information om vindkraftverkens påverkan på landskapsbilden.

Gå till sidan Natur, kultur och landskap

Hälsa och säkerhet

Under detta avsnitt hittar du information om ljud, skuggor, reflexer och ljus samt information om säkerhet och riskavstånd.

Gå till sidan Hälsa och säkerhet

Näringsverksamhet

Under detta avsnitt hittar du en genomgång av hur annan näringsverksamhet som rennäring, jordbruk och skogsbruk, både påverkar och påverkas av den planerade vindkraftsetableringen.

Gå till sidan Näringsverksamhet