Nedisning och riskavstånd

Från vindkraftverk kan rotorblad eller delar lossna även om det är sällsynt. Vanligare är att hård snö och is kan falla ner eller slungas iväg en kortare sträcka. Andra riskfrågor som bör uppmärksammas är risk för fysisk kollision med verk och åsknedslag.

Det är verksamhetsutövaren som har ansvaret för hälso- och säkerhetsproblem. Det förs inte någon officiell statistik över skador och olyckor vid vindkraftverk.

Nedisning kan vara en säkerhetsrisk

Nedisning och risk för iskast bedöms vara den mest påtagliga säkerhetsrisken främst i kallt klimat på högre höjd. Det kan inträffa även längre söderut i samband med speciella väderförhållanden som dimma/hög luftfuktighet följt av frost samt underkylt regn.

För att minimera risker för att allmänhet och egendom ska komma till skada är det lämpligt att det finns ett riskavstånd mellan ett vindkraftverk och platser där människor ofta vistas. Där det finns särskilda risker bör särskilda analyser göras. Det kan till exempel handla om att människor ofta vistas på en plats, att det finns särskilt känslig egendom i närheten eller att det ofta uppstår nedisning.

Elforsk har tagit fram rekommendationer som rör iskast för roterande respektive stillastående vindkraftverk. Dessa finns redovisade i "Svenska erfarenheter av vindkraft i kallt klimat – nedisning, iskast och avisning", Elforsk rapport 04:13.

Rekommenderat riskavstånd för iskast när vindkraftsverket är igång är följande:

d = ( D + H) x 1.5

där d är riskavstånd [m], D rotordiameter [m] och H navhöjd [m].

Möjligheterna och behovet att utrusta verken med särskilda iscensorer eller nedisningsutrustning bör också övervägas där det kan vara befogat. En bedömning av verkens förmåga att upprätthålla säkerhetssystemen och klara av is och andra förhållanden som råder i kallt klimat måste också vägas in. Om allmänheten rör sig i närheten av vindkraftverk där det finns klara nedisningsrisker bör möjligheterna att varna allmänheten till exempel med varningsskyltar övervägas. 

Egenkontroll och regelbunden tillsyn

För att man ska kunna upprätthålla en god säkerhetsnivå kräver vindkraftverk regelbunden service och underhåll enligt tillverkarens direktiv. Det kan vara lämpligt att säkerhetsfrågorna också uppmärksammas vid den egenkontroll som föreskrivs enligt miljöbalken.