Mineralutvinning

Utbyggnaden av vindkraft och mineralutvinning är verksamheter med intresse för samma mark. För att underlätta planeringen av en vindkraftetablering är det viktigt att känna till undersökningstillstånd och mineralfyndigheter.

Sverige har ur ett internationellt geologiskt perspektiv en berggrund av god potential. Bergarter av intresse finns i hela landet men framförallt i ett område från Kiruna och söderut mot Arvidsjaur, vidare genom Skelleftefältet till Bottenvikskusten, Guldlinjen väster om Skelleftefältet samt i Bergslagen.

Minerallagen handlar om undersökning och utvinning av vissa mineralfyndigheter på land och ett undersökningstillstånd ansöks hos Bergsstaten. Undersökningstillstånd innebär ensamrätt till undersökning och företrädesrätt till utvinning och kan ge tillståndsinnehavaren markåtkomst mot mark- och sakägares vilja. Tillståndsinnehavaren är sakägare vid tillståndsprövning av verksamheter enligt miljöbalken inom området.

Läs mer på Bergstaten webbplats.