Rennäring

Rennäringen bedrivs med stöd av renskötselrätten, som är en bruksrätt och räknas som en särskild rätt till fastighet. Renskötselrätten är en civil rättighet som gäller på ett visst markområde, och den gäller för obegränsad tid. En enskild markägare kan inte säga upp renskötselrätten på sin mark.

Renskötselrätten har ett starkt skydd enligt lag. Bestämmelsen om egendomsskydd i 2 kap. 18 § regeringsformen samt Europakonventionens bestämmelser om egendomsskydd gäller även för samernas renskötselrätt. På kronomarken ovan odlingsgränsen får nyttjanderätt endast upplåtas om upplåtelsen kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln. Detta regleras av rennäringslagen (1971:437). Frågan om markupplåtelse prövas av länsstyrelsen.

Studier om konsekvenser av vindkraft för rennäringen har genomförts både i Sverige och i Norge. De visar att det främst är mänsklig aktivitet i form av byggandet av nya vägar och kraftledningar som orsakar störningar. Vi vet ännu inte hur renarna påverkas av större vindkraftsparker. För att undvika störningar för rennäringen behöver vi mer kunskap.

Faktorer att ta hänsyn till

De negativa effekterna kan mildras genom bra planering och utformning på den specifika platsen. Idag används marken av många olika markanvändare, till exempel för jord- och skogsbruk, och det är den sammanlagda intrångsbilden för varje enskild sameby som måste vägas samman när lämpliga områden för vindkraft pekas ut:

  • Känsliga områden som kalvningsland, samlingsområden, svåra passager, flyttleder och områden nära dessa undantas. Det är områdets funktion i renskötseln som avgör om det är lämpligt för vindkraft eller inte.
  • Redan exploaterade områden med befintliga vägar och kraftledningar prioriteras exempelvis vid reglerade sjöar.
  • Ett flertal vindkraftverk bör lokaliseras som en vindkraftspark och inte utspridda över ett större område.
  • Vindkraftverk bör företrädesvis byggas under en period då renar inte befinner sig i eller nära området, årstidsmässigt är mars–maj den period som är mest känslig.
  • Instängsling rekommenderas inte, eftersom sådana åtgärder i sig ger störningar.

Den berörda samebyn ska i egenskap av sakägare kontaktas på ett tidigt stadium, så att de specifika förutsättningarna för den rennäring som finns på en plats kan vägas in från början. Rekommendationen är att samebyn kontaktas i samband med att markägaren kontaktas.

Konsekvensbedömning

Vid etablering av vindkraft är det viktigt att planering och beslutsfattande utgår från en sammantagen konsekvensbedömning där alla aspekter som kan tänkas innebära störningar för rennäringen tas med. Förutom den direkta påverkan ska även de funktionella sambanden inom renskötseln mellan olika områden beskrivas, liksom de samiska kulturmiljöerna som berörs av etableringen.

Det ska också framgå vilka andra exploateringar som påverkar renskötseln i området. Eventuella skadelindrande åtgärder ska diskuteras och framgå av konsekvensbedömningen.