Natur, kultur och landskap

För att undvika intressekonflikter och minimera riskerna för skador på värdefulla områden och arter är det viktigt att platsen för vindkraftsanläggningar väljs med omsorg och i nära samråd med berörda myndigheter, organisationer, närboende och de enskilda eller den allmänhet som kan bli berörd.

Ta alltid hänsyn till lokala natur-, kultur- och landskapsvärden. Berörs områden och värden som är skyddade med stöd av lagstiftning gäller särskilda regler och hänsyn.