Mark och växter

Det är viktigt att tidigt skaffa sig kunskap om de områden som är aktuella för etablering av vindkraft. Detta för att bedöma vilka värden som finns och kan komma att påverkas, exempelvis växter och djur. All mark som tas i anspråk för uppförande av vindkraftverk bör omfattas av kartläggning.

Olika typer av ny kunskap kan behöva samlas in som tar upp de värden som kan beröras av en vindkraftsanläggning. Inventeringar bör omfatta all mark som avses användas för exempelvis uppställning av arbetsfordon, byggnader, vindkraftsverk, anläggning av vägar och dragning av kraftledningar. Kartläggning och inventering bör exempelvis omfatta växt- och djurliv. Även till exempel biotopskyddsområden som stenmurar och åkerholmar bör ingå i kartläggningen. Hänsyn bör tas till förekomst av våtmarker samt andra hydrologiska förhållanden.

Tips för inventeringar

All mark som omfattas av exempelvis uppställning av arbetsfordon, byggnader, vindkraftsverk, anläggning av vägar och dragning av kraftledningar bör ingå i inventeringar. Här är några exempel på vad som bör inventeras i områden som kan bli aktuella för vindkraftanläggningar.

  • Flora – vad finns på den mark som omfattas av etableringen eller på den mark som kan påverkas hydrologiskt?
  • Fauna – vilka arter finns i området, var uppehåller de sig och hur använder de området?
  • Förekomst av våtmarker samt andra hydrologiska förhållanden. Finns till exempel opåverkade våtmarker, hur sker avrinningen i området och hur påverkas de av exempelvis vägdragningar?
  • Hur människor påverkas estetiskt och av ljud.
  • Hur människors rörelsemönster påverkas.

Att inventera även utanför planerat område

I många fall räcker det inte med inventeringar enbart i området där anläggningen planeras. Ett exempel kan vara en anläggning som planeras nära ett Natura 2000-område. Då kan inventeringar behöva utsträckas till ett större område för att ge underlag till bedömningen om de värden som finns inom Natura 2000-området kan komma att påverkas.

För de arter som är upptagna i bilagan till Artskyddsförordningen och är markerade med ett N, är det förbjudet för verksamhetsutövaren att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Inventeringar av boplatser och kunskap om födosöksområden är därför viktiga upplysningar. Man behöver även beakta vilka områden som är lämpliga fortplantningsområden. En inventering ska därför inte begränsas till befintliga boplatser utan ta hänsyn till befintliga möjligheter till en ökad utbredning.