Grundvattenförhållanden

Våra grundvattentillgångar är viktiga för dricksvattenförsörjningen. Därför finns det restriktioner för vilka markarbeten man får göra i områden där grundvattentillgångarna är stora, något som måste beaktas vid en vindkraftsetablering.

Grundvattnet ingår i vattnets kretslopp och är den del av nederbörden som tränger ned i marken och långsamt rör sig genom jordlagren och berggrunden för att slutligen rinna ut i vattendrag, sjöar och hav. I Sverige består ungefär hälften av vårt dricksvatten av naturligt eller konstgjort grundvatten, det vill säga sjövatten som filtreras genom en grusås eller liknande.

Skydd av grundvatten

I områden som på olika sätt är viktiga för grundvattenförsörjningen, på kort eller lång sikt, finns restriktioner för vad man får göra för typ av markarbeten. Vid många av våra stora sand- och grusavlagringar, till exempel våra stora rullstensåsar, finns vattenskyddsområden där olika typer av restriktioner gäller. Även utanför vattenskyddsområdena kan det finnas anledning att vidta försiktighetsåtgärder för att värna vårt grundvatten.

Hos kommunerna finns information om vattenskyddsområdena och vilka restriktioner som gäller för respektive område. På Sveriges geologiska undersökning (SGU) finns samlad kunskap om våra grundvattentillgångar och hur man på bästa sätt skyddar dessa.

SGU rekommenderar generellt att lokalisering av vindkraftverk, vägar och ledningar sker på ett sådant sätt att påverkan på grundvattentillgångar av betydelse för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning undviks i möjligaste mån. Vid all lokalisering, anläggning, underhåll och avveckling av vindkraftverk bör nödvändiga skyddsåtgärder vidtas för att minimera risken för förorening av grundvattnet.