Nedmontering

Verksamhetsutövaren som bedrivit vindkraftsverksamhet är ansvarig för nedmontering och efterbehandling genomförs. Grundläggande är att den som driver en verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillämpningsområde alltid är skyldig att efterbehandla platsen när verksamheten lagts ned. Det gäller även för anmälningspliktig vindkraft.

För att underlätta vid tillsyn och för framtida framtagande av efterbehandlingsplan kan man ange villkor gällande efterbehandling vid tillståndsansökan och göra beskrivningar i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Tillstånd till vindkraftsverksamhet kan enligt miljöbalken förenas med krav på att ekonomisk säkerhet ställs enligt 16 kap. 3 § miljöbalken. Syftet med att ställa ekonomisk säkerhet är att skapa trygghet för samhället att inte behöva stå för kostnaden för nedmontering och efterbehandling för det fall bolaget skulle gå i konkurs eller av andra skäl inte kan genomföra efterbehandlingen.

Efterbehandlingen bör utgå från vad mark- eller vattenområdet är tänkt att användas till i framtiden. I skogsmark bör det finnas 50 cm jordmaterial ovan fundamentet men i nivå med omgivande mark, och för odlingsmark bör det finnas 1 meter jordmaterial ovan fundamentet.

Verksamhetsutövaren behöver kontakta flera olika myndigheter inför den planerade nedmonteringen, i synnerhet tillsynsmyndigheten som godkänner den efterbehandlingsplan som tas fram av verksamhetsutövaren. En efterbehandlingsplan skickas till tillsynsmyndigheten i god tid innan ett vindkraftverk ska nedmonteras. Energimyndighetens och Naturvårdsverkets rekommendation är att detta görs minst sex månader innan verket ska monteras ned.

Utifrån det kunskapsläge som finns i dag är kvarlämnandet av delar av vindkraftverk i normalfallet inte sådan förorening som avses i 10 kap. miljöbalken. Om det sker föroreningar till följd av läckage av olja, smörjmedel eller kvarlämnade av de delar som innehåller oljor och smörjmedel kan bestämmelserna i 10 kap. miljöbalken bli tillämpliga.

Vindkraftverk är inte att betrakta som byggnad enligt plan- och bygglagen (PBL) utan som en annan typ av anläggning. Därmed omfattas dessa inte av krav på rivningslov enligt PBL. Det krävs inte någon anmälan enligt 6 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338) för dessa anläggningar.

Byggnader i anslutning till ett vindkraftverk kan däremot kräva rivningslov eller anmälan.

I samband med att slutbesiktningen genomförts och godkänts av tillsynsmyndigheten återlämnas den ekonomiska säkerheten till verksamhetsutövaren av ansvarig länsstyrelse.

Verksamhetsutövaren kan även lämpligen rapportera om nedmonteringen till Vindbrukskollen.