Kommunens tillstyrkan

Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att byggas har tillstyrkt det. Med undantag om regeringen har tillåtit verksamheten, enligt 17 kapitlet miljöbalken (MB). 

När det gäller tillstånd för att uppföra en vindkraftsanläggning får prövningsmyndigheten endast ge tillstånd om kommunen har tillstyrkt det. Den gäller även anmälningspliktiga vindkraftverk som frivilligt ansökt om tillstånd. Regeringen kan, trots att kommunen inte tillstyrkt en anläggning, tillåta verksamheten med stöd av 17 kap. 6 § miljöbalken, om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget.

För att underlätta kommunernas bedömningar och få till enhetliga rutiner har Energimyndigheten och Naturvårdsverket, i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner och Nätverket för vindbruk, tagit fram en vägledning för kommunal tillstyrkan. I vägledningen ges rekommendationer för hur bestämmelsen bör tillämpas och olika aktörers roller och ansvar tydliggörs.

Ladda ner vägledningen.