Ledningsrätt

Ledningsrätt är en rätt att använda annans mark för att anlägga, nyttja och underhålla ledningar. En ledningsägare kan få rätt att dra till exempel en starkströmsledning över annans mark. Det kan behövas för att ansluta en vindkraftsanläggning till det befintliga elnätet. Ledningsrätt bildas vid en lantmäteriförrättning. Reglerna om ledningsrätt finns i ledningsrättslagen (1973:1144).

Vad ledningsrättslagen omfattar

Ledningsrättslagen gäller för elektrisk starkströmsledning och andra typer av allmännyttiga ledningar. Ledningsrätt kan också upplåtas för vissa anordningar som behövs för ledningens ändamål, till exempel transformator, stolpar och stag. Ledningen behöver inte ägas av det allmänna.

Ledningsrätt upplåts i fastighet

Ledningsrätt kan endast upplåtas i fastighet, det vill säga mark och byggnad eller anläggning som hör till fastigheten. Ledningsrätt kan upplåtas inom olika typer av markslag, bland annat

  • jord- och skogsbruksmark
  • tomt- och industrimark
  • gatu- och parkmark
  • enskild vägmark
  • allmän vägmark
  • järnvägsmark.

När det gäller allmän vägmark sker upplåtelsen i "underliggande" fastighet och har ingen verkan på vägrätten.