Tillståndsprövning för miljöfarlig verksamhet

Prövning av ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet hanteras av länsstyrelsen. Handläggare på länsstyrelsen arbetar med ärendet i olika steg och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegationen (MPD). Miljöprövningsdelegationen är en självständig del av länsstyrelsen och består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig.

För verksamheter som är tillståndspliktiga enligt 9 kap. Miljöbalken (Miljöfarlig verksamhet) ska en specifik miljöbedömning göras, vilket anges i 6 kap. Miljöbalken. Miljöbedömning är hela den process som leder fram till tillståndsprövningen där miljöbedömningen slutförs.

En specifik miljöbedömning innebär, enligt 6 kap. 28 § miljöbalken, att  den som avser bedriva verksamheten eller vidta åtgärden ska:

  • Rådfråga om hur en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas.
  • Ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.
  • Lämna in miljökonsekvensbeskrivningen till den som prövar tillståndsfrågan.

Den specifika miljöbedömningen innebär också att den myndighet som prövar tillståndsfrågan:

  • ger tillfälle till synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen – berörda får möjlighet att bidra med kunskap och ge synpunkter rörande miljöeffekter.
  • slutför miljöbedömningen – efter att prövningsmyndigheten fått underlag för tillståndsprövning.

Genom att verksamhetsutövaren identifierar, bedömer och dokumenterar miljöeffekter efter samråd med myndigheter och berörda får verksamhetsutövaren underlag att planera sin verksamhet utifrån kunskap om dess miljöeffekter.

Ansökan

En ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet ska vara skriftlig. Vad ansökan ska innehålla anges i 22 kap. Miljöbalken.