Tillstånd för elnät

Alla starkströmsledningar kräver tillstånd enligt ellagen, så kallad nätkoncession. Tillstånd prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei). Starkströmsledningar är alla elledningar med en spänning över några tiotals volt. En vanlig 230 volt ledning, som finns i alla svenska hem, är en starkströmsledning.

Nätkoncession för linje avser en ledning med i huvudsak bestämd sträckning och nätkoncession för område ger innehavaren rätt att inom ett närmare angivet område bygga och använda ledningar upp till en viss spänning. Till byggandet av en ledning räknas inte enbart själva uppförandet av ledningen utan även schaktning, skogsavverkning och liknande åtgärder för att bereda plats för ledningen. En nätkoncession för linje får endast beviljas om anläggningen är lämplig ur allmän synpunkt och får inte strida mot gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Sökanden ska vara lämplig från allmän synpunkt, det vill säga att sökanden har tillräcklig ekonomisk och teknisk kompetens och en organisation som tydligt skiljer på nät- och elhandelsverksamhet.

En nätkoncession ska förenas med de villkor som kan krävas för att skydda allmänna och enskilda intressen och som säkerhet för att sökanden står för kostnaderna för att ta bort ledningen och återställa området. En nätkoncession kan också behöva villkoras gällande själva anläggningens uppförande och utnyttjande.

Vid tillståndsprövningen enligt ellagen ska 2-4 kap., 5 kap. och 1 kap. miljöbalken (1998:808) tillämpas. I ansökan om nätkoncession för linje ska en miljökonsekvensbeskrivning framtagen enligt reglerna i 6 kap. miljöbalken ingå. Frågor som har prövats i ett mål eller ärende om tillstånd enligt miljöbalken behöver inte prövas på nytt i ärendet om nätkoncession. Om det i målet eller ärendet om tillstånd enligt miljöbalken finns en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver de direkta och indirekta effekter på människors hälsa och miljön som ledningen kan medföra, behöver det inte finnas någon särskild miljökonsekvensbeskrivning i koncessionsärendet.

Ett internt nät för överföring av el mellan produktionsanläggningar (till exempel vindkraftverk) kan vara undantaget från kravet på nätkoncession. Detta framgår av 22 a § i förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857).

Vindkraft

Ur vindkraftshänseende är främst nätkoncession för linje aktuellt. En nätkoncession gäller tills vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år. En nätkoncession för linje får dock begränsas att gälla för en viss tid om sökanden begär det eller om det annars finns särskilda skäl. Giltighetstiden får i ett sådant fall vara som längst femton år.

Läs mer om elnätskoncessioner på Energimarknadsinspektionens webbplats.