Byggskede och installation

I anknytning till byggskede och installation finns det regler och andra
aspekter som är viktiga att känna till.

Anmälan till Sjöfartsverket

Sjöfartsverket ska meddelas minst 30 dagar innan uppförande av vindkraftverk till sjöss. Sjöfartsverket ska i sin tur – om det bedöms nödvändigt – informera sjöfarten. Meddelande införs då i publikationen Underrättelser för sjöfarande (Ufs) och på Sjöfartsverkets webbplats. Vidare ska anges flyghinderbelysning med dess höjd över havet och karaktär. Efter uppförandet ska Sjöfartsverket också informeras för att vindkraftverken ska kunna föras in i sjökorten, i de fall som Sjöfartsverket anser det lämpligt.

Sjösäkerhet vid arbetsområdet

Under anläggningsfasen av vindkraftverk till sjöss ska arbetsområdet tydligt
märkas ut i syfte att förhindra påsegling. Hänsyn bör även tas för att minimera negativ påverkan på sjöfarten, exempelvis genom anpassade transporter till och från arbetsområdet.

Sjöfartsverket rekommenderar att arbetsområdet avlyses från övrig sjötrafik
under anläggningsfasen. Tillstånd till avlysning meddelas av respektive
länsstyrelse.

Tillstånd för utmärkning av sjösäkerhetsanordning-SSA

För att få äga en sjösäkerhetsanordning (SSA) inom svenskt sjöterritorium och svensk ekonomisk zon krävs det enligt sjötrafikordningen att ägaren fått ett tillstånd av Transportstyrelsen efter samråd med Sjöfartsverket.

Övergripande syfte med Transportstyrelsens tillståndshantering avseende SSA är att myndigheten vill värna om sjösäkerheten genom att bland annat säkerställa att sjökort och verklighet överensstämmer vilket innebär att SSA ska vara rätt positionerad i förhållande till förekommande farleder, grund, vrak och andra hinder.

Läs mer om SSA och hur man söker tillstånd på Transportstyrelsens webbplats.

Installation

Elsäkerhetsverkets ramföreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda ligger till grund och pekar på Svensk Standard när det gäller kravet för att uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis. Varselmärkning ska utföras enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:2). Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Hindermarkering

Vid uppföring av ett föremål som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan ska det markeras  enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:155 (ändrad genom TSFS 2013:9 och 2016:95). Hur föremålet ska markeras bestäms av dess höjd och utformning. Inget beslut behövs av Transportstyrelsen för att markera föremålet så länge det markeras enligt bestämmelserna i föreskriften. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.

Flyghinderanmälan

En flyghinderanmälan ska skickas in till Försvarsmakten minst fyra veckor i förväg om den planerade byggnadens eller anläggningens sammanlagda höjd överstiger 45 meter inom sammanhållen bebyggelse eller 20 meter inom annat område.

Försvarsmakten äger och LFV Flyginfo SE förvaltar hela den nationella flyghinderdatabasen. Alla flyghinder måste därför rapporteras till Försvarsmakten för att de ska komma in i databasen.
Läs mer på Försvarsmaktens webbplats.