Fiske

Vid en etablering av vindkraftsparker till havs eller i de stora sjöarna kan konflikter uppstå med fiskeintressen. Utöver yrkesfiske kan det i ett potentiellt etableringsområde finnas olika former av fritidsfiske och i vissa områden även yrkesfiske baserat på enskild rätt och/eller i form av fisketurism. Olika typer av fiske har olika tyngd i olika aktuella etableringsområden för projekterade vindkraftsparker.

Riksintresseområden för yrkesfisket sammanfaller till stor del med eller gränsar till de grunda områden som är mest intressanta för vindkraftsutbyggnad. Dessa utgör lek- och uppväxtområden för fisken och är samtidigt de bästa fångstområdena. Yrkesfiskare hävdar att deras verksamhet blir störd av vindkraftverk som placeras på djup som är mindre än 25 meter. Andra känsliga områden för fisket är vandringsvägar för fisk.

Vindkraftsparker med stora verk (3 MW eller mer) kräver så stora avstånd mellan de enskilda verken att de sannolikt rent tekniskt inte innebär något större hinder för vissa typer av fiske, frånsett de begränsningar som kablarna kan innebära. Drivgarn och trålar kan dock inte användas inne i en vindkraftspark. Även ankringsförbud kan bli aktuellt på grund av att det inte alltid är möjligt att täcka över eller gräva ner kablar. Under byggfasen kan det även bli fråga om avlysning för allt fiske, vilket kan medföra ekonomiskt avbräck, framför allt för småskaligt kustfiske.

Bland fritidsfiskare är naturupplevelsen för många det viktigaste med fisket. Naturupplevelsen är för många till och med viktigare än fångsten. Fritidsfiskare fiskar till stor del i närområdet till bostaden, så fritidsfisket har stor betydelse runt våra största tätorter. Etableringar av vindkraftverk i havet påverkar även andra nationers fiske. EU:s gemensamma fiskevatten omfattar alla marina vatten inom medlemsstaternas jurisdiktionsområde.