Tillstånd till vattenverksamhet

Vindkraftverk i vattenområden är vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken och omfattas av särskilda krav på miljöprövning och tillstånd. Ett vattenområde är ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd och avser ytvattenområden, såsom sjöar, vattendrag, diken och kärr, liksom vissa konstgjorda vattensamlingar, bland annat regleringsmagasin och bevattningsdammar.

Enligt 11 kap. 9 § miljöbalken krävs som huvudregel tillstånd till vattenverksamhet, även om andra tillstånd, godkännande, dispenser etcetera också krävs enligt andra bestämmelser. Sådant tillstånd söks enligt 11 kap. 9 b § miljöbalken hos mark- och miljödomstolen.

Prövning av anläggningar enligt 9 kap MB gäller även till exempel vindkraftsanläggningar i vatten som formellt ska handläggas av länsstyrelsen enligt vad som redovisas under "Stora anläggningar". I praktiken slås prövning enligt kap 9 och enligt kap 11 oftast ihop enligt 21 kapitlet 3 § miljöbalken och hanteras av mark- och miljödomstolen. Under "svenskt vatten" tas därför i huvudsak den prövning upp som görs av mark- och miljödomstol för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken (MB).

Den som vill ha tillstånd till vattenverksamhet måste ha rådighet över det vattenområde saken gäller, läs mer på sidan Rådighet över vattnet.

Specifik miljöbedömning

För verksamheter som är tillståndspliktiga enligt 9 kap. Miljöbalken (Miljöfarlig verksamhet) ska en specifik miljöbedömning göras, vilket anges i 6 kap. Miljöbalken. Miljöbedömning är hela den process som leder fram till tillståndsprövningen där miljöbedömningen slutförs.

En specifik miljöbedömning innebär, enligt 6 kap. 28 § miljöbalken, att verksamhetsutövaren, det vill säga den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden:

  • samråder om hur en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas.
  • tar fram en miljökonsekvensbeskrivning.
  • ger in miljökonsekvensbeskrivningen till den som prövar tillståndsfrågan.

Den specifika miljöbedömningen innebär att den myndighet som prövar tillståndsfrågan:

  • ger tillfälle till synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen.
  • slutför miljöbedömningen. 

Genom att verksamhetsutövaren identifierar, bedömer och dokumenterar miljöeffekter efter samråd med myndigheter, särskilt berörda och allmänhet får verksamhetsutövaren underlag att successivt planera sin verksamhet utifrån kunskap om miljöeffekter.

Berörda får möjlighet att bidra med kunskap och ge synpunkter rörande miljöeffekter.

Slutligen får prövningsmyndigheten underlag för tillståndsprövning.

Ansökan

En ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet ska vara skriftlig. Vad ansökan ska innehålla anges i 22 kap. Miljöbalken.