Undersökning av havsbotten

För att till exempel kunna välja rätt plats för vindkraftverken, kopplat till fundamenttyp och metod för förankring av verken i havsbotten, samt ledningssträckning för kablar behövs ofta undersökningar av havsbotten utföras.

Om dessa innefattar sprängning, borrning, inrättande av anläggning eller annat ingrepp i naturen av någon betydelse eller om de utförs av utländsk fysisk eller juridisk person behövs tillstånd enligt kontinentalsockellagen.

Ansökan om tillstånd enligt kontinentalsockellagen ska ges in till regeringen och ska för de fall borrning eller sprängning innefattas innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Om undersökningarna utförs av en svensk fysisk eller juridisk person och inte innefattar sprängning, borrning eller ingrepp i naturen av betydelse är undersökningarna endast anmälningspliktiga. Sådan anmälan ska ställas till Sveriges geologiska undersökning (SGU) senast 14 dagar före arbetets början.