Specifik miljöbedömning

I en ansökan till verksamhet inom Sveriges ekonomiska zon ska en specifik miljöbedömning göras, vilket anges i 6 kap. Miljöbalken. Miljöbedömning är hela den process som leder fram till tillståndsprövningen där miljöbedömningen slutförs.

En specifik miljöbedömning innebär, enligt 6 kap. 28 § miljöbalken, att verksamhetsutövaren, det vill säga den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden:

  • samråder om hur en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas
  • tar fram en miljökonsekvensbeskrivning.
  • ger in miljökonsekvensbeskrivningen till den som prövar tillståndsfrågan.

Den specifika miljöbedömningen innebär att den myndighet som prövar tillståndsfrågan:

  • ger tillfälle till synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen.
  • slutför miljöbedömningen. 

Genom att verksamhetsutövaren identifierar, bedömer och dokumenterar miljöeffekter efter samråd med myndigheter, särskilt berörda och allmänhet får verksamhetsutövaren underlag att successivt planera sin verksamhet utifrån kunskap om miljöeffekter.

Berörda får möjlighet att bidra med kunskap och ge synpunkter rörande miljöeffekter.

Slutligen får prövningsmyndigheten underlag för tillståndsprövning.