Vindkraft i svenskt vatten

För att bygga vindkraftverk i Sveriges sjöterritorium krävs tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt miljöbalken. Det krävs också tillstånd enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln (kontinentalsockellagen) samt kommunens tillstyrkan och anmälan enligt plan- och bygglagen. Tillstånd för vindkraftsetablering i vatten prövas normalt av mark- och miljödomstolen.

Indelning av vattenområden

Sveriges sjöterritorium består av inre vatten och territorialhavet. Det inre vattnet omfattar vattenområden på land och i havet innanför riksgränsen. Territorialhavet sträcker sig 12 nautiska mil (cirka 22,2 kilometer) från kusten. Utanför territorialhavet tar Sveriges ekonomiska zon vid och den sträcker sig 200 nautiska mil (cirka 370,4 kilometer) från kusten. Kontinentalsockeln omfattar både Sveriges sjöterritorium och Sveriges ekonomiska zon. Den kan beskrivas som en förlängning av Sveriges territorium under vatten och gäller havsbotten och dess underlag.

Havs- och vattenmyndigheten illustrerar indelningen av vattenområden på följande vis:

Indelning av vattenområden, Havs-och vattenmyndigheten.png

Klicka på bilden för förstoring.

Kontaktpunkt för tillstånd

För att bygga vindkraftverk i Sveriges sjöterritorium krävs tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken och tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Tillstånd för vattenverksamhet söks enligt kap. 11, 9 § pkt. b miljöbalken hos mark- och miljödomstolen. Tillstånd för miljöfarlig verksamhet söks normalt hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. När en verksamhetsutövare söker tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen finns det möjlighet att inkludera ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet direkt i prövningen vid mark- och miljödomstolen. Detta är möjligt enligt kap. 21, 3 § miljöbalken.

För att få undersöka havsbotten och lägga ner elledningar vid vindkraftsetableringar inom svenskt sjöterritorium och inom den ekonomiska zonen krävs tillstånd enligt kontinentalsockellagen. Att uppföra vindkraftverk utanför Sveriges sjöterritorium kräver tillstånd enligt lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

Svensk ekonomisk zon

Bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900) krävs inte för att uppföra en tillståndsgiven vindkraftsetablering i vattenområde. En anmälan enligt 6 kap. 5 § pkt. 8 plan- och byggförordningen måste dock göras.

I de utfällbara blocken har vi samlat länkar till lagarna du behöver tänka på och vilken myndighet du ska kontakta för vilket tillstånd.