Svenskt vatten

För att bygga vindkraftverk i vattenområden inom sjöterritorietsgräns i havet krävs tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt miljöbalken samt kommunens tillstyrkan. Tillstånd för vindkraftsetablering i vatten prövas normalt av mark- och miljödomstolen.

Sveriges sjöterritorium omfattar inre vatten och territorialhavet. Det avgränsas mot andra staters sjöterritorier i enlighet med överenskommelser om riksgränsen. Inre vatten omfattar vattenområden på land och i havet innanför riksgränsen. Territorialhavet sträcker sig 12 nautiska mil (cirka 22,2 kilometer) från kusten.

Vindkraftverk i vattenområden är utöver miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken även vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Det krävs även tillstånd enligt kontinentalsockellagen (1966:314) för undersökning av havsbotten och nedläggning av ledningar vid vindkraftsetableringar i allmänt vatten och i den ekonomiska zonen.

Enligt 11 kap. 9 § miljöbalken krävs som huvudregel tillstånd till vattenverksamhet. Sådant tillstånd söks enligt 11 kap. 9 b § miljöbalken hos mark- och miljödomstolen. Tillstånd för miljöfarlig verksamhet söks i normalfallet hos länsstyrelsen. När en verksamhetsutövare söker 11 kap. tillstånd hos mark- och miljödomstolen är det enklast att inkludera 9 kap. prövningen direkt i prövningen vid mark- och miljödomstolen. Att detta är möjligt följer av 21 kap. 3 § miljöbalken. Att uppföra vindkraftverk utanför Sveriges sjöterritorium kräver tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon.