Elnät

I princip är det möjligt att ansluta vindkraft till alla spänningsnivåer. Vid högre spänningsnivåer krävs dock ett "uppsamlingsnät".

Det är nivån på systemspänningen som avgör överföringsförmågan. Generellt ökar kostnaden för utrustning och komponenter vid högre spänningsnivåer. Samtidigt är effektförlusterna som alstrar värme i till exempel ledningar, transformatorer etcetera lägre. Vid ett större antal vindkraftverk krävs ofta att effekten från de enskilda vindkraftverken samlas upp med ett internt elnät för att sedan via en separat transformering anslutas till en högre spänningsnivå, normalt till regionnätet. Det som i första hand påverkar valet och utformningen av elnätanslutningen är:

  • Total installerad effekt från vindkraftverk.
  • Tillgängliga spänningsnivåer i området.
  • Annan produktion eller konsumtion av effekt på ledningen eller i området där elnätanslutningen sker.
  • Avstånd från vindkraften till anslutningspunkten i befintligt elnät.

Föreskrifter om tekniska krav ska uppfyllas

Som systemansvarig myndighet har Svenska kraftnät utfärdat föreskrifter om tekniska krav på produktionsanläggningar för el. Föreskrifterna måste uppfyllas för att landets produktionsanläggningar ska samverka på ett driftsäkert sätt. Alla innehavare av vindkraftverk, eller grupper av vindkraftverk måste se till att produktionsanläggningen uppfyller Svenska kraftnäts föreskrifter om driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar. Föreskrifterna gäller oavsett till vilket nät som verket är anslutet till.

Läs föreskriften på Svenska kraftnäts webbplats.

Tillstånd till elledning och anslutning

För att ansluta en vindkraftpark till näraliggande nät krävs oftast en ny ledning som behöver tillstånd, så kallad nätkoncession. Interna nät som kopplar ihop flera elektriska produktionsanläggningar som tillsammans utgör en funktionell enhet kräver inte nätkoncession. En vindkraftpark som utgör en funktionell enhet kan därför undantas krav på nätkoncession. Det är Energimarknadsinspektionen som prövar tillstånd till elledningar.

Läs mer om nätkoncession på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Anslutning till transmissionsnätet

Stora elproducenter kan ansöka hos Svenska kraftnät för att utreda möjligheten att ansluta sig till transmissionsnätet.

Läs mer om anslutning till transmissionsnätet på Svenska kraftnäts webbplats