Säkerhet och arbetsmiljö

Vanliga risker vid arbete med vindkraftverk är fall från höjd, extrema påfrestningar på kroppen vid klättring i stegar, elolyckor, brand och dåliga arbetsställningar i trånga utrymmen, främst vid arbete i maskinhuset (nacellen).

Vem som ansvarar för säkerheten vid och i närheten av ett vindkraftverk ser olika ut i olika faser. I konstruktionsfasen är det tillverkaren som ansvarar för att uppfylla säkerhetskraven i lagstiftningen, medan det under byggnadsfasen främst är byggherren som har ansvaret för säkerheten vid ett vindkraftverk.  Kommunerna ska ta hänsyn till säkerhetsaspekter vid beslut om lokalisering av vindkraftverk i den fysiska planeringen och vid beslut om bygglov. Ansvaret för säkerheten för omgivningen kring ett vindkraftverk som är i drift ligger på ägaren av vindkraftverket eller den som är verksamhetsutövare.

Läs mer om arbetsmiljö vid vindkraftverk på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Gällande regler och ansvarsfördelning i de olika faserna, från konstruktion till nedmontering och efterbehandlingsfasen, beskrivs i skrivelsen "Arbetsmiljö och säkerhet vid vindkraftverk".