Sjöfart

Vid lokalisering och utformning av vindkraftparker måste hänsyn tas till sjöfartens etablerade trafikstråk in och ut från hamnarna samt fartygstrafiken längs våra kuster.

Sjöfartsverket och Transportstyrelsen bör i ett tidigt skede ges tillfälle att delta i samrådsprocessen för att ge synpunkter på föreslagen lokalisering och utformning av parken och dess förväntade påverkan på fartygstrafiken. Planerade lokaliseringar bör i samrådsunderlaget redovisas i en detaljerad sjökortsbild eller i shape-format (GIS), för att relationen till sjöfartsstråk, farleder, kajer och sjösäkerhetsanordningar tydligt ska framgå.

Ett säkerhetsavstånd mellan de yttre vindkraftverken i en vindkraftspark och närmaste sjötrafikstråk bör skapas. Detta avstånd bör anpassas till lokala förhållanden.

En vindkraftsetablering kan ge direkta och indirekta effekter på såväl fartygens framkomlighet och vägval som direkt påverka säkerheten. Riskanalyser är därför en nödvändig del av miljökonsekvensbeskrivning och prövning av en föreslagen vindkraftspark.

Riksintressen för sjöfart

Då utpekandet som riksintresse syftar till att skydda funktionen av riksintresset ska påverkan från verksamheter och konstruktioner såväl innanför som utanför området beaktas. Exempel på påverkan från vindkraftverk kan vara att de skymmer utmärkning för sjöfarten eller försämrad sikt, både optisk och med radar, som försvårar navigeringen och gör det svårare att se andra fartyg. Läs mer om riksintressen för sjöfart på Trafikverkets webbplats.

Trafikflödesinformation

Via RAIS (Rapporteringssystem för AIS-information) kan fartygs historiska spår och deras vägval i farleder och övriga vattenområden ritas upp i ett sjökort. Trafikmönstret kan sedan utgöra ett stöd för projektören i att avgöra vilka vattenområden som ur sjöfartssynpunkt kan vara lämpliga för vindkraftsetableringar. Sjöfartsverket har möjlighet att tillhandahålla RAIS-data mot en administrativ avgift.

Utmärkning-SSA

Ett vindkraftverk eller mätmast som etableras till havs eller i någon av våra större insjöar där det förekommer sjötrafik, måste vara utrustad med en sjösäkerhetsanordning (SSA) i syfte för att kunna lättare upptäckas av sjöfarare i mörker eller vid nedsatt sikt. För att få äga en sjösäkerhetsanordning krävs tillstånd från Transportstyrelsen. Läs mer om SSA och hur du söker tillstånd på Transportstyrelsens webbplats.

 

Riskområden för minor och andra ammuntionseffekter

Före etablering av vindkraft till sjöss, rekommenderas projektören att först ta del av informationen om kvarvarande ammunitionseffekter på botten runt vår kust och omgivande farvatten.

Östersjön är troligtvis det hav i världen som har störst koncentration av minor, ammunition och kemiska stridsmedel på botten. Mycket härstammar från tiden under och efter världskrigen, där det fortfarande är riskfyllt att beröra föremål som påträffas på botten eller i vattenvolymen.

Av den anledningen har Försvarsmakten i samverkan med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen upprättat webbaserad information, som redogör i stort för områden inom svenskt sjöterritorium och ekonomisk zon där det kan finnas risk för att påträffa bland annat minor.

Informationen hittar du på Sjöfartsverkets webbplats. Där finns också länkar till Försvarsmaktens och Kustbevakningens webbplatser om oexploderad ammunition.