Här redovisas olika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden. För varje ämnesområde finns en sammanfattning av rättsläget. Rättsfallen bevakas och sköts av Nätverket för vindbruk i samarbete med Peter Ardö, Chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. 

MÖD 2019-05-09 Grönhult, Tranemo och Gislaved

M 4293-18

13 verk 201 meter höga

Praxis sedan länge bekräftas, bullernivån får vara högst 40 dB(A) ekv nivå vid bostad. Yrkanden om 35 dB(A) avslogs. Någon särskild marginal till nivån 40 dB(A) behövs inte.

MÖD 2019-04-24 – Jönköping

M 8368-17

Tillsyn avseende buller från vindkraft.

Allmänheten kan anmäla störningar till tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten måste lägga upp ett tillsynsärende som avslutas med ett beslut. Tillsynsbeslutet får (i den mån det gått denne emot) överklagas av en anmälare som berörs av den aktuella verksamheten. MMD har dock på eget initiativ (ex officio) prövat bullerstörningar för andra fastigheter än de som berörts av överklagandet. Det skulle MMD inte gjort. MMD:s avgörande upphävdes och tillsynsmyndighetens beslut att avsluta tillsynen utan åtgärd fastställdes.

MÖD 2019-04-01 – Fjällberg, Lycksele, Åsele

M 9258-17

Riksintressen, landskapsbild m.m.

Tillstånd till vindkraft. Frågor om påverkan på riksintressen vindbruk, rennäring, naturvård med mera, kumulativ påverkan, försiktighetsmått.

Bolaget ansökte om 48 verk. MPD gav tillstånd till 25, MMD upphävde allt, MÖD gav tillstånd enligt MPD:s beslut (25) med vissa villkorsändringar.

Avgörandet innehåller exempel på hur avvägningar mellan olika riksintressen kan göras. För visst område ges riksintresset rennäring/naturvård företräde och för andra områden ges riksintresset vindbruk företräde.

Fåglar och fladdermöss

Målet handlar i huvudsak om rennäring men visst uttalande om fladdermöss.

Fladdermusvillkor har satts utan att inventering gjorts (fladdermöss mindre vanliga i den delen av landet). Tillsynsmyndigheten gavs rätt att göra avsteg från fladdermusvillkor.

 

Vindkraft och rennäring

Tillstånd till vindkraft. Frågor om påverkan på riksintressen vindbruk, rennäring, naturvård m m, kumulativ påverkan, försiktighetsmått.

Bolaget ansökte om 48 verk. MPD gav tillstånd till 25, MMD upphävde allt, MÖD gav tillstånd enligt MPD:s beslut (25) med vissa villkorsändringar.

Avvägningar mellan olika riksintressen.

 

Vid bedömningen av kumulativa effekter bör parker som ännu endast är planerade inte beaktas, dock ska tillståndsgivna men ännu inte startade verksamheter beaktas.
 

Uttalanden om att renar påverkas på 3-5 km men att påverkan varierar beroende på hur centralt i ett betesområde verken ligger.

 

Fråga om tider på året när anläggningsarbeten ska göras och samebyns inflytande på att stoppa anläggningsverksamheten.

 

Exempel för visst område när riksintresset rennäring/naturvård ges företräde och för andra områden när riksintressen vindbruk ges företräde.

MÖD 2019-01-21 – Torsås

M 2579-17

Fråga om påverkan på fladdermöss. Fyra anmälda verk.

Det finns flera olika arter fladdermöss i området. MÖD ha funnit att föreskriven stoppreglering (15 juli-30 sept, <6 m/s, nattetid dvs 1 h före solnedgång och 1 h efter soluppgång) för närvarande är tillräcklig. Det behövs inte förbud för verken. Uppföljning av försiktighetsmåttet ska ske.

(Jfr dock även syntesrapport Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss, 6740 maj 2017, kommentar från PA).