Här redovisas olika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden. För varje ämnesområde finns en sammanfattning av rättsläget. Rättsfallen bevakades och sköttes till och med 2019 av Nätverket för vindbruk i samarbete med Peter Ardö, chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. Rättsfall från 2020 och framåt bevakas och sköts av Jan Darpö, professor emeritus vid Juridicum, Uppsala universitet.

MÖD 2022-04-26; M 610-21 Tillstånd till vindkraft på Stora Lönhult och Brokafall, Aneby

I ett mål om tillstånd till fem vinkraftverk har MÖD instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att ett av verken inte kan tillåtas pga. risken för otillåten påverkan på en närbelägen tjäderspelplats. Därvidlag har de kommande ändringarna i artskyddsförordningen ansetts sakna betydelse, då en sådan placering skulle strida mot artikel 5d i fågeldirektivet om förbud mot avsiktliga störningarav betydelse för arten.

M 610-21

Bakgrund:
MPD/Östergötland meddelade 2017 tillstånd till en gruppstation om fem vindkraftverk. Efter överklaganden från enskilda och en miljöorganisation avslog MMD/Växjö ansökan med hänvisning till otillåten påverkan på arter av fladdermus.MÖD ändrade och återförvisade målet till mark- och miljödomstolen då man ansåg att verksamheten kunde tillåtas med användningen av stoppteknik, så kallad BAT-mode. Därefter meddelade MMD/Växjö tillstånd för fyra av vindkraftverken, men ansåg att ett verk (nr 4) låg för nära en skyddsvärd tjäderspelplats och därför var förbjuden enligt 4 § artskyddsförordningen och den rättspraxis om skyddsavstånd som utvecklats under den bestämmelsen (jfr.MÖD 2019-12-16; M 1845-19).Bolagetoch enskilda överklagade till MÖD, varvid bolaget begärde vilandeförklaring till dess de nya reglerna i artskyddsförordningen hade trätt i kraft den 1 oktober 2022.

MÖD: 
MÖD avslog yrkandet om vilandeförklaring och fastställde underrättens dom med ändring av ett villkor om iskast.

Domskäl:
Verk 4ligger 400 meter från en tjäderspelplatssom är särskilt skyddsvärd för fågelns fortbestånd i området.Den föreslagna placeringen kan därmedmedföra sådana störningar för arten attspelplatsens kontinuerliga ekologiskafunktion som fortplantningsområde skadas eller förstörs. Risken för en sådan störning är såpassförutsebar och sannolik att den får ses som avsiktlig.Störningen riskerar också att påverka den lokala tjäderpopulationen negativt, varför den inte saknarbetydelse för att uppnå syftet med fågeldirektivet. Vid en sådan bedömning skulle etableringen av verk 4komma i konflikt med artikel 5d i fågeldirektivet, varför den kommande ändringen av artskyddsförordningen saknar betydelse.

Kategori:
Fåglar och fladdermöss

Sökord:
Stora Lönhult, Brokafall, artskydd, tjäder, tjäderspelplats, skyddsavstånd, avsiktlig störning, 4 § artskyddsförordningen, 2 kap. 6 § miljöbalken