Rättsfall

Här redovisas olika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden. För varje ämnesområde finns en sammanfattning av rättsläget. Rättsfallen bevakades och sköttes till och med 2019 av Nätverket för vindbruk i samarbete med Peter Ardö, chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. Rättsfall från 2020 och framåt bevakas och sköts av Jan Darpö, professor emeritus vid Juridicum, Uppsala universitet.

NJA 2012 s 921 HD 2012-12-18 – Taggen Hanöbukten

Ö 4925-11

Målet gällde 83 vindkraftverk till havs. Talerätt nekades bland annat enskilda boende på 11-12 km. HD uttalade dessutom bl.a. följande: 1. De som inte hade överklagat MMD:s tillståndsdom hade inte rätt att överklaga MÖD:s avgörande. De avvisades i HD. 2. Om en organisation svarar mot de uppställda kriterierna i 16 kap. 13 §, har den rätt att överklaga. Om den däremot inte svarar mot kriterierna, får det göras en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. 3. Enskilda boende på 11-12 km avstånd som klagat ansågs inte berörda eftersom olägenheterna för dem är helt obetydliga i rättslig mening. Vindkraftsparken kommer inte att leda till sänkta marknadsvärden på deras fastigheter, ett förhållande som annars hade kunnat ge dem rätt att överklaga. Att begränsa det fria synfältet över havet och på så sätt påverka landskapsbilden ger inte de enskilda klagandena en rätt att överklaga. Det var rätt att avvisa deras överklaganden. 4. En förening med ca 10 medlemmar och som inte på annat sätt kunde påvisa allmänhetens stöd hade inte klagorätt. 5. Ej prövningstillstånd för organisation som hade talerätt.

MÖD 2012-11-30 – Reslöv Eslövs kommun

P 78-12

Frågan om ÖP:s aktualitet och påverkan av pågående omarbetning av ÖP samt tillämpning av 2 och 3 kap. ÄPBL.

Bygglovsansökan för två vindkraftverk avslogs.

En ÖP gäller först sedan beslutet att anta den vunnit laga kraft (4:12 ÄPBL) därför ska man inte tillämpa ett förslag till nytt tematiskt tillägg till ÖP som ställts ut men ännu inte antagits. MÖD säger vidare att ett långt gånget omarbetningsförslag av ÖP kan påverka aktualiteten av den antagna ÖP:n men i detta fallet hade kommunen avsett att omarbeta även det utställda förslaget. Det var därför riktigt att använda den gällande ÖP 2001. MÖD upprepade sedan (trots att planen var antagen 2002) vad som gällt sedan tidigare nämligen att en aktuell och välunderbyggd översiktsplan har stor betydelse för bedömningen av vad som kan anses vara en lämplig plats för en tillståndspliktig verksamhet. I ÖP fanns krav på avstånd till andra vindkraftverksgrupper som inte uppfylldes dessutom omfattade ansökan bara två verk medan ÖP sa 3-5 verk per grupp. MÖD tillade även att iakttagelser vid synen gav ytterligare stöd för att den aktuella platsen var olämplig för etablering av vindkraftverk med hänsyn till bland annat olägenheter för de kringboende. Bygglovsansökan avslogs med hänvisning till 2 och 3 kap. ÄPBL. MÖD har uttalat att det är gällande ÖP som ska tillämpas.

HD 2012-09-25 – Mariestad

Ö 3238-10

Kommunal tillstyrkan, 16 kap. 4 § miljöbalken

HD upphävde ett tillstånd som hade prövats i MÖD 2010-01-10 M 6371-08 (Mariestad). Tillståndet upphävdes efter det att resningsbeviljats enligt 58 kap. l § första stycket 4 rättegångsbalken dvs. domen strider uppenbart mot lag. HD bekräftar i övrigt det MÖD slagit fast i nedan angivna rättsfall det vill säga att det måste finnas en kommunal tillstyrkan för att tillstånd till vindkraft ska kunna ges.

MÖD 2012-09-13 Bustorp Vara kommun

M 5907-12

Vindkraft som rör försvaret, tillståndsmål enligt miljöbalken

Vindkraftverken låg i inflygningslinjen till Såtenäs flygflottilj som används av militären. MMD hade prövat målet (avslag). MÖD uttalade att målet rörde försvaret och att MMD enligt 21 kap. 7 § miljöbalken med eget yttrande borde överlämnats till regeringen. Målet återförvisades till MMD för fortsatt handläggning.

Hänvisning till MÖD 2000:31, MÖD 2005:13, MÖD 2009:3 och MÖD 2011:30

MÖD 2012-07-04 – Gotland Mästermyr

M 8344-11

Fåglar och fladdermöss

Fråga om vindkraftens påverkan på fåglar

Tillståndsansökan avslogs.

Avslaget berodde främst på Mästermyrs betydelse som fågellokal och de störningar på fågellivet som en etablering kan medföra. Många fågelarter finns på Mästermyr. Flera arter av rovfåglar och stora mängder vitkindade gäss. Det är främst kungs- och havsörn som är avgörande i målet. I målet framgår det att på och i anslutning till Mästermyr häckar både kungs- och havsörn samt att båda arterna har åkrarna på Mästermyr som jaktmark. Både havs- och kungsörn har regelbundet noterats vid de fältstudier som gjorts innan ansökan. Det saknas vidare närmare kunskap om hur örnarna jagar efter gäss och i vilken utsträckning örnarna gör detta vilket försvårar bedömningen av hur örnarna påverkas. Kungs- och havsörn är upptagna på bilaga l till rådets direktiv (79/409/EEG) om bevarande av vilda fåglar. De är utpekade i Naturvårdsverkets rapport 6467, Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss. Man bör undvika vindkraftverk nära boplatser eller på platser med regelbundna koncentrationer av rovfåglar (i detta fall främst örnar).

Sökanden har inte visat att lokaliseringsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken har uppfyllts. Det går inte heller att skydda örnarna med villkor om försiktighetsmått och begränsningar. Tillstånd kan inte ges.

Riksintressen, landskapsbild m.m.

Riksintresse för vindbruk jämfört med fågelliv

 

Ansökan avslogs.

 

Ansökan avsåg tio vindkraftverk på den västra delen av Mästermyr på Gotland. Den nordvästra delen av Mästermyr är utpekad av Energimyndigheten som varande av riksintresse för vindbruk. Vidare hade Gotlands kommun i tillägg till ÖP pekat ut området som lämpligt för vindkraft. Den aktuella platsen omfattades inte av något annat riksintresse även om det i närheten fanns riksintressen för naturvård, Natura 2000-områden. Det var alltså inte fråga om någon avvägning mellan riksintressen.

 

MÖD bedömde dock att Mästermyrs betydelse som fågellokal och den störning som vindkraften kunde medföra på fågellivet skulle leda till ansökan avslogs. MÖD pekade särskilt på riskerna för havs- och kungsörn. Det hjälpte då inte att området var utpekat som riksintresse för vindbruk.

Kommunal tillstyrkan

Bland annat frågan om utpekande i ÖP

 

Ansökan avslogs.

 

Ansökan avsåg tio vindkraftverk på den västra delen av Mästermyr på Gotland. Den nordvästra delen av Mästermyr är utpekad av Energimyndigheten som varande av riksintresse för vindbruk. Vidare hade Gotlands kommun i tillägg till ÖP pekat ut området som lämpligt för vindkraft. Den aktuella platsen omfattades inte av något annat riksintresse även om det i närheten fanns riksintressen för naturvård, Natura 2000-områden. Det var alltså inte fråga om någon avvägning mellan riksintressen.

 

MÖD bedömde dock att Mästermyrs betydelse som fågellokal och den störning som vindkraften kunde medföra på fågellivet skulle leda till ansökan avslogs. MÖD pekade särskilt på riskerna för havs- och kungsörn. Det hjälpte då inte att området var utpekat som riksintresse för vindbruk eller att det var utpekat i kommunens ÖP.

MÖD 2012-05-29 Gullberg Söderhamn

M 7639-11

Kommunal tillstyrkan

Bland annat fråga om avsaknad av utpekande i kommunens ÖP

Ansökan avsåg nio verk och avslogs.

Landskapsbilden i området är inte formellt skyddad men nämns i anslutning till riksintresset Ljusnans dalgång i översiktsplanerna för både Bollnäs och Söderhamns kommuner. Platsen ingår inte i något kommunalt intresseområde för vindkraft. Området var inte utpekat som något riksintresse enligt 3-4 kap. miljöbalken och inte heller skyddat enligt 7 kap. miljöbalken. Den valda platsen har inte heller pekats ut i kommunens tematiska tillägg till ÖP. Det fanns närliggande område som är utpekat riksintresse för vindkraft som även omfattas av ÖP för vindkraft. En etablering inom riksintresseområdet skulle medföra en väsentligt mindre påverkan på landskapsbilden än det valda läget. Lokaliseringsregel i 2 kap.6 § miljöbalken var inte uppfylld.

Del av avslaget kan tillskrivas att platsen inte var utpekad som lämplig för vindkraft i kommunal ÖP samtidigt som ett närliggande område var det.

Riksintressen, landskapsbild m.m.

Fråga om MKB:ns innehåll, påverkan på fågelliv/riksintressen m.m.

 

Ansökan avsåg nio verk och avslogs.

 

Landskapsbilden i området är inte formellt skyddad men nämns i anslutning till riksintresset Ljusnans dalgång i översiktsplanerna för både Bollnäs och Söderhamns kommuner. Platsen ingår inte i något kommunalt intresseområde för vindkraft. Området var inte utpekat som något riksintresse enligt 3-4 kap. miljöbalken och inte heller skyddat enligt 7 kap. miljöbalken. Den valda platsen har inte heller pekats ut i kommunens tematiska tillägg till ÖP. Det fanns närliggande område som är utpekat riksintresse för vindkraft som även omfattas av ÖP för vindkraft. En etablering inom riksintresseområdet skulle medföra en väsentligt mindre påverkan på landskapsbilden än det valda läget. Lokaliseringsregel i 2 kap.6 § miljöbalken var inte uppfylld.

 

Platsen var viktig fågellokal, MKB:n var för dålig när det gäller artskyddet och för dålig när det gäller alternativredovisningar.

 

Rättsfallet visar att även om ett område inte är utpekat enligt 3-4 kap. miljöbalken eller skyddat enligt 7 kap. miljöbalken så gäller vanliga krav på MKB:ns omfattning och vanliga hänsynsregler. Det kan alltså bli avslag ändå.

Fåglar och fladdermöss

Fråga om MKB:ns innehåll när det gäller fåglar
 

Miljöprövningsdelegationen (MPD) avslog ansökan, mark- och miljödomstolen (MMD) i Östersund gav tillstånd till nio verk. MÖD upphävde sedan MMD:s tillståndsdom och fastställde MPD:s avslag. MKB:n underkändes.

 

Fiskgjuse, tjäder och orre fanns inom platsen. Ansökan gav inte underlag för att säkerställa att artskyddsförordningen efterlevdes. Tillämpningen av artskyddsförordningen när det gäller val av plats liknar mycket tillämpningen av 2 kap. 6 § miljöbalken. Den valda platsen har inte pekats ut i kommunens tematiska tillägg till ÖP. Det fanns närliggande område som är riksintresse för vindkraft som även omfattas av ÖP för vindkraft. 2 kap. 6 § miljöbalken är inte uppfylld. MKB:n är för dålig när det gäller artskyddet och för dålig när det gäller alternativredovisningar.

 

Del av avslaget kan tillskrivas att platsen inte var utpekad som lämplig för vindkraft i kommunal ÖP samtidigt som ett närliggande område var det.

MÖD 2012-04-27 – Önnestad (tillståndsärende) Kristianstad MÖD 2012-04-27 (anmälningsärende) Sölvesborg

M 8512-11 (tillståndsärende)

M 7022-11 (anmälningsärende)

Fråga om buller och därmed tillåtligheten av tillkommande verk som fått avslag respektive förbjudits i underinstans

MÖD konstaterar i både tillståndsärendet och i anmälningsärende att sökanden har åtagit sig att inte överskrida ljudnivån 40 dB(A) vid bostäder och den nivån är praxis som begränsningsvärde för vindkraftverksamhet. Innehållandet av detta värde har bedömts godtagbart för att förhindra att olägenheter för människors hälsa och miljön uppkommer till följd av vindkraftverksamhet. Det har inte framkommit omständigheter som ger anledning att ställa strängare krav än detta värde. I målen redovisade ljudberäkningar och möjliga åtgärder visar att sökanden har faktiska och tekniska förutsättningar att innehålla angiven ljudnivå vid bostäder.

De tillkommande verken är alltså tillåtliga eftersom sökanden visat att de kan klara 40 dB(A) ekvivalent nivå utomhus vid bostäder.

MÖD 2012:8 2012-03-23 Mellerud

P 1397-12

Verksamhet som rör försvaret, PBL-mål bygglov

Målet överlämnades till regeringen.

Bygglov till vindkraft har i underinstanserna nekats med hänvisning till försvarets intressen. MÖD anger att mål som rör verksamheter som kan påverka utnyttjandet av försvarets anläggningar ska av domstolen överlämnas till regeringen. 13 kap. 4 § ÄPBL (1987:10), prop. 2002/03:27 s 22.