Här redovisas olika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden. För varje ämnesområde finns en sammanfattning av rättsläget. Rättsfallen bevakas och sköts av Nätverket för vindbruk i samarbete med Peter Ardö, Chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. 

RegR 2008-06-26, MÖD 2007-10-25 – Gabrielsberget

RegR 2008-06-26, 3181-07, 3183-07

MÖD 2007-10-25, M 300-07

Tillstånd till 40 vindkraftverk.

Beträffande verksamhetens eventuella inverkan på rennäringen enades bolaget och samebyn om ett villkor (villkor 7) och att frågan om åtgärder för att minska eventuell inverkan på rennäringen sätts på prövotid.

Riksintresse för vindkraft, inga konkurrerande riksintressen.

Påverkan på rennäringen ska kontrolleras vilket ska anges i kontrollprogrammet.

Detaljplanen prövades av regeringen och rättsprövades av Regeringsrätten (numera HFD).

MÖD 2007-10-25 – Gabrielsberget Nordmaling

M 300-07

Vindkraft och naturvärden

40 verk skulle byggas i skogsmiljö. Området var av riksintresse för vindbruk.

Vid MÖD:s prövning konstaterade MÖD att regeringen bedömt bl.a. naturvärden i sitt avgörande av detaljplan för området och då funnit att naturvärdena inte var hinder för vindkraftverken.

MÖD 2007-10-18 – Vilhelmina

M 5074-07

Vindmätningsmast.

Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. En sameby fick inte föra talan mot ett beslut om samråd enligt 12 kap. 6 § MB då beslutet i sig inte innebar någon rätt att förfoga över marken för att uppföra en vindmätningsmast.

MÖD 2007:47 2007-12-12 – Borgholm Öland

M 2602-07

Vindkraft och kulturmiljö

Fyra vindkraftverk skulle byggas på Öland.

Hela Öland är utpekat enl. MB 4:2 och riksintresse enligt MB 4:1. Etableringen skulle ske i anslutning till område som är riksintresse för kulturmiljövården enl. MB 3:6. Riksantikvarieämbetets verksledning avstyrkte etableringen. MÖD konstaterar att - området redan är påverkat av modern samhällsbyggnad på grund av kraftledningar, moderna ekonomibyggnader, dammanläggning och vindkraftverk - utpekande riksintresse enl. ovan inte är hinder - turismens och friluftslivets stora värden äventyras inte av vindkraftverken - eftersom landskapet redan är påverkat kan verken tillåtas. - verken stämmer med den kommunala ÖP:n Tillstånd medgavs.