Rättsfall

Här redovisas olika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden. För varje ämnesområde finns en sammanfattning av rättsläget. Rättsfallen bevakades och sköttes till och med 2019 av Nätverket för vindbruk i samarbete med Peter Ardö, chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. Rättsfall från 2020 och framåt bevakas och sköts av Jan Darpö, professor emeritus vid Juridicum, Uppsala universitet.

MÖD 2009-12-07 Essunga

M 9960-08

Skuggbildning

Utformning av villkor om skuggbildning. Länsstyrelsen angav följande villkor för skuggbildning: Den verkliga skuggtiden ska begränsas, som riktvärde, till högst åtta timmar per år och 30 minuter per dag vid närliggande bostäder.

En av huvudfrågorna i målet var avstånd till bostäder vilket var 360-370 m och de störningar som befarades. Villkoret stod sig både i MD och MÖD. Det konstaterades att eventuella överskridanden av tiden för skuggning kunde begränsas med skuggreducerande utrustning.


Avstånd till kraftledning

 

Avstånd till kraftledning
 

Målet avsåg ett vindkraftverk med 74 meters navhöjd och 52 meters rotordiameter (dvs. ca 100 meters totalhöjd) som anmälts till kommunen och accepterats av kommunen, lst och miljödomstolen.

I överklagandet till MÖD fanns invändningar om två kraftledningar, vardera om 10 kV, belägna inom 55 meter från den tänkta byggplatsen. Den klagande invände att avståndet mellan vindkraftverket och kraftledningarna ska vara minst verkets höjd med tillägg av tio meter.

Invändningar om skyddsavstånd till kraftledningar föranledde inte någon ändring i MÖD som instämde i underinstansernas avgörande. (miljörådet var skiljaktig i MÖD i fråga om skyddsavstånd till kraftledning)

MÖD 2009-11-10 Kårehamnsporten

M 5960-08


Buller

Fråga om utformning av bullervillkor för buller till luft MÖD anger att riktvärden (efter 2009) ska utmönstras men att mot bakgrund av att ursprungsdomen kom tidigare och att bullret vid Ölandskusten alltid understiger 40 dB(A) ekvivalentnivå så finns det inge anledning att ändra underinstansens villkor.

Fråga om buller till vatten Kammarkollegiet yrkade att bl.a. frågor om buller till vatten skulle utredas under en prövotid. MÖD ansåg att det angeläget att kunskapen om hur fiskar påverkas av buller under vatten förbättras men att sådan forskning görs dock lämpligen branschvis eller på nationell och internationell nivå. MÖD sa vidare (utifrån Fiskeriverkets utredning) att närmast vindkraftverken inom en zon på något eller några tiotal meter uppfattar fisken partikelaccelerationen från bullret och flyr. Längre bort, på avstånd upp till flera kilometer, uppfattar fisken ljudtryckets effekter från bullret men kan vänja sig vid detta utan att fly. Mot denna bakgrund bedömer Miljööverdomstolen att det inte finns skäl att föreskriva ett villkor om bullernivå under vatten.

 

Rätt att överklaga

Talerätt avseende vindkraft (över vatten)

 

Boende på 4 respektive 8 km avstånd (över vatten) från en planerad vindkraftspark har bedömts inte ha talerätt, överklagandena har därmed avvisats.

MÖD 2009:4 2009-03-10 Kävlinge

M 4784-08

Fråga om tyngden av vindkraftspolicy jämfört med ÖP

Tillståndsärende. De tre verken har befunnits tillåtliga.

Vindkraftverken stred inte mot ÖP men stred mot särskild policy som dock inte var förankrad på samma sätt som ÖP. En sådan policy har inte samma tyngd som ÖP. Tillstånd gavs.

MÖD 2009:38 2009-08-25, M 5256-08 Sjisjka

RÅ 2010 not 52
RegR 2010-05-27
1989-08

Regeringen
2007-12-19
M2007/1617/F/M

Fråga om vindkraftens påverkan på naturvärden, på naturreservat, riksintresse naturvård, friluftsliv.

30 vindkraftverk skulle anläggas i fjällurskogsreservat, Natura 2000-område, riksintresse naturvård, friluftsliv, världsarv Laponia 8 km därifrån. Tillåtligheten avgjordes av regeringen vilket var styrande för MD och MÖD. Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, länsstyrelsen Norrbotten, Naturskyddsföreningen och SOF var emot, regeringen gav tillåtligheten och angav som skäl för det riksdagens utbyggnadsmål för vindkraft, lämpliga vindförhållanden, alternativen mindre lämpliga, ändamålet nås med minsta intrång. Tillstånd gavs.

MÖD 2009:32 Tolvmanstegen

M 7051-07

Buller

Fråga bland annat om bullernivå i villkor
MÖD anger att underinstansen angett bullervillkor i enlighet med praxis det vill säga, 40 dB(A) ekvivalent nivå utomhus vid bostäder.

 

Riksintressen, landskapsbild m.m.

Fråga om vindkraftens påverkan på naturvärden, orört område

 

24 vindkraftverk skulle anläggas i ett orört område, området var dock ej skyddat enligt 7 kap. miljöbalken eller utpekat enligt 3-4 kap. miljöbalken. MÖD angav särskilt att samhällets mål för vindkraft har betydelse.

 

Området har höga naturvärden, bl.a. ornitologiska och skogliga värden. MÖD uttalade att vid avvägningen av om det aktuella området bör bevaras till förmån förnaturvårdsintresset och friluftslivet eller om det bör byggas ut till förmån för energiutvinningsintresset, är det enligt Miljööverdomstolens mening intresset av att utvinna energi som bäst motsvarar en god hushållning och främjar en hållbarutveckling. Naturvärdena kommer i stor utsträckning att kunna bibehållas även sedanen vindkraftanläggning etablerats.

 

Tillstånd medgavs.