Rättsfall

Här redovisas olika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden. För varje ämnesområde finns en sammanfattning av rättsläget. Rättsfallen bevakades och sköttes till och med 2019 av Nätverket för vindbruk i samarbete med Peter Ardö, chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. Rättsfall från 2020 och framåt bevakas och sköts av Jan Darpö, professor emeritus vid Juridicum, Uppsala universitet.

MÖD 2008-11-19 Taka Aapua

M 2210-08

Riksintressen, landskapsbild m.m.

Fråga om vindkraftens påverkan på höga naturvärden, riksintresse vindbruk

19 vindkraftverk skulle byggas på fyra bergstoppar med mycket höga naturvärden i form av orörd urskog med artrikedom. Tre bergstoppar var utpekade som riksintresse för vindkraft. Området var inte utpekat som riksintresse för naturvård och var inte naturreservat, vindkraftverken medförde inte heller påtaglig försvåring av renskötsel. Riksintressen var inte oförenliga det vill säga det behövs inte någon avvägning enligt 3 kap. 10 § miljöbalken. Riksintresse vindkraft innebär inte automatiskt ja till vindkraft. Viktigt med förnybar energi dock ska hänsyn tas. Tre områden tål ingreppet, det fjärde området tål det inte. Tillstånd gavs till 19 vindkraftverk i MD vilket reducerades till 14 verk av MÖD (verken blev ej byggda, projektet är enligt uppgift nedlagt).

Ekonomisk säkerhet och nedmontering

 

Säkerhetens storlek, form och tidpunkt

 

Tillstånd på land

 

Bolaget redovisade inte själv någon beräkning eller uppskattning av kostnaderna för nedmontering av vindkraftverken men angav vad skrotvärdet vad och vad som därutöver krävdes som säkerhet. Utifrån de uppgifterna bedömde MÖD att kostnaderna kunde uppskattas till 300 000 kronor per verk. Därutöver anförde MÖD att syftet med en säkerhet är att skydda samhället från risken för att behöva stå kostnaden för efterbehandlingen i en situation där verksamhetsutövaren inte kan fullfölja sina åligganden. Med den utgångspunkten bedömde MÖD att säkerheten ska täcka hela kostnaden för nedmontering och att man inte ska räkna med skrotvärdet. Säkerheten bestämdes till 300 000 kronor per verk. Verksamheten fick inte tas i drift innan säkerheten ställts och godkänts av miljödomstolen (som var tillståndsmyndighet).

 

Vindkraft och rennäring 

Tillstånd till 14 vindkraftverk.
 

Sametinget angav att riksintresset för rennäringen skulle bedömas fristående från uppgörelser med företrädare för rennäringen.

 

Området är riksintresse för rennäringen samt för flyttled för ren. Delar är riksintresse för vindkraft. Det ha enligt MÖD inte framkommit några omständigheter som talar för att de sökta vindkraftsetableringen påtagligt skulle försvåra bedrivande av rennäring i området. Någon avvägning av oförenliga riksintressen enligt 3 kap. 10 § MB behövde därför inte göras.

MÖD 2008-07-29 Östra Herrestad Simrishamn

M 8489-07

Buller

Fråga bland annat om bullernivå i villkor
MÖD anger att det inte finns skäl att frångå praxis d.v.s., 40 dB(A) ekvivalent nivå utomhus vid bostäder.

Riksintressen, landskapsbild m.m.

Vindkraftens påverkan på landskapsbild

 

Nio vindkraftverk skulle byggas i ett öppet landskap vilket medförde att landskapsbilden förändrades. Området var inte utpekat enligt 3-4 kap. miljöbalken eller skyddat enligt 7 kap. miljöbalken.

 

Tillstånd gavs.

MÖD 2008:30 2008-06-25 - Trolleboda Kalmarsund

M 3887-08

Talerätt.
Klagande på 7,5 km hade inte rätt att överklaga.
Se även NJA 2004 s 590.

MÖD 2008:30 2008-06-25 Trolleboda Kalmarsund

M 3887-08

Talerätt avseende vindkraft (över vatten)
Boende på 7,5 km avstånd (över vatten) från en planerad vindkraftspark har bedömts inte ha talerätt, överklagandena har därmed avvisats.

MÖD 2008-06-03, M 244-07 Rönne å, Klippan

Vindkraftens påverkan på landskapsbild, riksintresse naturvård/friluftsliv i närheten.

Ett vindkraftverk skulle byggas i närheten av område som utpekats som riksintresse för friluftsliv och naturvård. Området genomskärs av en motorväg och en kraftledning. MÖD konstaterade att landskapsbilden skulle påverkas av vindkraftverket men att den redan var påverkad av kraftledningen och motorvägen. Riksintresset naturvård/friluftsliv i närheten var inte hinder mot etableringen. Anmälningsärende. Verket fick uppföras.

Regeringen 2008-05-22 M 2006/2007/F/M Stora Middelgrund

Tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Omfattande villkor med krav på undersökningar. Ek säkerhet för återställning på 51 Mkr + 51 Mkr.

MÖD 2008:29 2008-05-14 - Skottarevet Falkenberg

M 294-08 Ej pt i HD 2008-09-29

Talerätt.
De enskilda klagande hade inte talerätt, de ansågs inte berörda eftersom deras bostäder låg 8-9 km från de planerade verken.