Här redovisas olika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden. För varje ämnesområde finns en sammanfattning av rättsläget. Rättsfallen bevakas och sköts av Nätverket för vindbruk i samarbete med Peter Ardö, Chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. 

NJA 2004 s 590

NJA 2004 s 590

Talerätt enligt miljöbalken i allmänhet

HD har i rättsfallet uttalat att talerätt enligt miljöbalken tillkommer den som kan tillfogas skada eller utsättas för annan olägenhet genom den planerade verksamheten om risken inte kan anses vara enbart teoretisk eller helt obetydlig.

2004-07-05 – Lund/Eslöv

M 9178-02

Skuggbildning Tillstånd gavs av MÖD, avslag i underinstanserna. MÖD angav följande villkor för skuggbildning:

Befintliga uteplatser, eller, om sådana saknas, ett område om 5 x 5 meter intill beskuggade bostadshus får inte belastas med en faktisk skuggbildning överstigande åtta timmar per kalenderår.