Rättsfall

Här redovisas olika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden. För varje ämnesområde finns en sammanfattning av rättsläget. Rättsfallen bevakades och sköttes till och med 2019 av Nätverket för vindbruk i samarbete med Peter Ardö, chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. Rättsfall från 2020 och framåt bevakas och sköts av Jan Darpö, professor emeritus vid Juridicum, Uppsala universitet.

MÖD 2006:8 2006-02-03 Utgrunden

M 1265-05

Fråga om villkor för buller vid fritidsbostäder
I målet fanns yrkande om bullervillkor på 35 dB(A) vid fritidsbostäder. MÖD uttalade att enbart det förhållandet att ett område används som fritidsområde är inte tillräckligt för att beslut om lägre bullervillkor än 40 dB(A) ekvivalent nivå utomhus vid bostäder. Även om de aktuella bostäderna i huvudsak brukas som fritidsbostäder ska inte området bedömas som ett sådant ostört område där låg bullernivå utgör en särskild kvalitet som skulle kunna motivera särskilt hänsynstagande i fråga om vilken bullerpåverkan som kan tillåtas.

MÖD 2006:66 2006-11-20 Hud Tanum

M 6218-06

Talerätt avseende vindkraft (land)
En klagande hade som grund för sin talerätt i ett överklagande åberopat att landskapsbilden skulle störas om vindkraftparken kom till stånd. Den klagandes bostad låg minst två (2) kilometer från vindkraftverken. Miljööverdomstolen ansåg inte att den klagande var berörd av verksamheten på ett sådant sätt att hon hade rätt att överklaga domen trots att verken kunde ses från fastigheten. Överklagandet avvisades.