Här redovisas olika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden. För varje ämnesområde finns en sammanfattning av rättsläget. Rättsfallen bevakas och sköts av Nätverket för vindbruk i samarbete med Peter Ardö, Chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. 

MÖD 2003:58 2003-06-03 – Skurup

M 6615-01

Två C-anläggningar kan utlösa tillståndsplikt även med olika verksamhetsutövare

Två vindkraftverk med delvis samma störningsområde anmäldes till kommunen av olika verksamhetsutövare som C-anläggningar. Varje verk utgjorde var för sig en C-anläggningen men verken kom tillsammans över B-gränsen (som då var 1 MW) vilket medförde att det sågs var en B-anläggning vilket medförde tillståndsplikt.

Verken låg 560 meter från varandra.

Verken förbjöds då tillstånd saknades.