Rättsfall

Här redovisas olika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden. För varje ämnesområde finns en sammanfattning av rättsläget. Rättsfallen bevakades och sköttes till och med 2019 av Nätverket för vindbruk i samarbete med Peter Ardö, chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. Rättsfall från 2020 och framåt bevakas och sköts av Jan Darpö, professor emeritus vid Juridicum, Uppsala universitet.

MÖD 2005-11-01 Hunnebostrand MÖD 2005-09-20 Hog Stenungsund

M 2966-04

M 9959-04

Utformning av villkor om skuggbildning. Tillstånd gavs av MÖD, avslag i underinstanserna. MÖD angav följande villkor för skuggbildning:

Befintliga uteplatser eller, om sådana saknas, ett område om 5x5 meter intill befintliga bostadshus får inte belastas med en faktisk skuggbildning överstigande åtta timmar per kalenderår.

 

MÖD 2005-06-10 – Suorvadammen

M 8153-04

Vindmätningsmast.

Dispens från nationalparksföreskrifter. Att sätta upp en 40 meter hög vindmätningsmast i en nationalpark under en begränsad tid och i syfte att undersöka möjligheterna att etablera vindkraft i området har inte ansetts utgöra särskilt skäl för att dispens från nationalparksföreskrifterna ska meddelas.

MÖD 2005:66 2005-11-01, M 2966-04 Hunnebostrand

Vindkraftens allmännytta.

Tillståndsärende, tre verk. Verken har befunnits tillåtliga.

Tillstånd gavs av MÖD avslag i underinstanserna. Bullervillkoret angavs till 40 dB(A) ekvivalentnivå. Skuggbildningen fick vara högst 8 h/år. MÖD fann att uppförandet kan påverka landskapsbilden men att sammantaget befinns det allmänna intresset av att bygga ut vindkraften tala för bifall. Det allmänna intresset av förnybar energiproduktion kan väga tyngre än eventuell påverkan på landskapsbilden.

Under Miljööverdomstolens handläggning av ärendet antog Sotenäs kommun en ny översiktsplan i vilken det aktuella området redovisades som lämpligt för vindkraft.

Boverket yttrade sig i ärendet och skrev bland annat följande: "Statsmakterna ser utbyggnaden av vindkraft som viktig för att åstadkomma en hållbar utveckling. De områden som identifierats som potentiellt lämpliga för vindkraftsutbyggnad bör därför i planering som miljöprövning betraktas som av allmänt intresse enligt 3 kapitlet 8 § i miljöbalken. Prövningen enligt 3 och 4 kapitlen i miljöbalken bör i det aktuella målet således vara en avvägning mellan det allmänna intresset att bygga ut vindkraften för att främja en hållbar utveckling och det allmänna intresset att värna värdefulla natur- och kulturmiljöer."

Vid en besiktning av platsen fann Miljööverdomstolen att området är attraktivt med vacker utsikt och kulturhistoriskt intresse. De planerade vindkraftverken skulle medföra en påverkan på landskapsbilden och även på de närmaste omgivningarna på grund av nödvändiga vägar. Men domstolen konstaterade även att verken skulle uppföras på acceptabla avstånd från bebyggelse och störningar kan hållas inom de gränser som brukar tillämpas i liknande mål.

Miljööverdomstolen fann sammantaget att det allmänna intresset att bygga ut vindkraften talar för ett bifall till ansökan enligt 3 kapitlet 6 § i miljöbalken.

 

MÖD 2005:59 2005-11-03 Utanför Näsudden

M 9505-04

Talerätt avseende vindkraft (över vatten)
Boende 2,5 km från vindkraftverken hade rätt att överklaga då de kunde drabbas av buller.

MÖD 2005:33 2005-06-30 Vårdkasberget Hudiksvall

M 8141-04

Talerätt avseende vindkraft (land)
Boende 1,6-3 km från vindkraftanläggningen har ansetts ha talerätt. MÖD anger att de olägenheter de klagande gör gällande inte är teoretiska eller helt obetydliga.

MÖD 2005:2 2005-01-12, M 440-04 Eslöv

Vindkraft, landskapsbild och ÖP.

Målet gällde tillståndsansökan för två verk på 600 kW vardera med 87 meters totalhöjd, avståndet tillbostäder var 400–500 meter. Ansökan avslogs.

Ansökan avslogs i MÖD, tillstånd gavs i underinstanserna. Avgörande för MÖD:s bedömning var att platsen inte stämde med kommunens ÖP, risk för buller och skuggbildning samt att verken kunde utgöra ett dominerande inslag i det flacka jordbrukslandskapet med småskalig bebyggelse.