Här redovisas olika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden. För varje ämnesområde finns en sammanfattning av rättsläget. Rättsfallen bevakas och sköts av Nätverket för vindbruk i samarbete med Peter Ardö, Chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. 

MÖD 2015-12-10 – Falkenberg Varberg

M 11073-14
M 11101-14

Fråga om fladdermusvillkor innebärande att vindkraftverken ska stängas av när medelvindhastigheten under 10 minuter är lägre än 5 m/s vid verkens nav. Detta gäller från en timme före solnedgången till en timme efter soluppgången under perioden fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 30 september.

MÖD uttalade ung. följande. Det finns fladdermöss i området, fladdermöss är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Vindkraftverk medför en risk för att fladdermössen förolyckas, det gäller särskilt vid låga vindhastigheter då födosök för dem till vindkraftverken. Villkoret är miljömässigt motiverat. Villkoret är vanligt förekommande och inte omöjligt att efterleva. Villkoret ska gälla som slutligt villkor.

MÖD 2015-12-08 – Falkenberg Kattegatt Offshore

M 6960-14


Fåglar och fladdermöss

Etablering till havs av 50 vindkraftverk.

MÖD bedömde att merparten av de migrerande fladdermössen följer kusten och inte flyger ut över havet, det krävdes inget särskilt fladdermusvillkor.

 

Ekonomisk säkerhet och nedmontering

Ekonomisk säkerhet ska ställas innan anläggningsarbeten för respektive verk

påbörjas. I detta fall var säkerheten på 1,5 Mkr per verk (gällde vindkraftverk

till havs). Säkerheten ska justeras efter konsumentprisindex där året för

driftstart utgör bas.

 

Tidsbegränsning av tillstånd

 

Tillståndet tidsbegränsades till 35 år.
 

Ett tillstånd till vindkraftsverksamhet bör normalt tidsbegränsas.

 

MÖD 2015-11-27 – Ystad

M 3356-15

Fråga om strandskyddsdispens för anmälningspliktigt vindkraftverk

Vindkraftverkets fundament kommer delvis att placeras inom strandskyddsområdet men själva vindkraftverket (tornet) kommer att hamna utanför strandskyddsområdet. Vindkraftverket med dess fundament ska betraktas som en helhet. Vindkraftverk ska enligt förarbetena till bestämmelserna prövas enligt samma principer som gäller för andra byggnader och anläggningar inom strandskyddsområde. MÖD finner att det saknas särskilda skäl för strandskyddsdispens.

MÖD 2015-10-19 – Slageryd Vetlanda

M 3674-15


Fåglar och fladdermöss

Etablering av sex verk 180 m höga. Fråga om tillräcklig utredning i fladdermusfrågan.

Ingivna fladdermusrapporter anger brist på lämpliga jaktmarker och dagtillhåll, liksom avsaknad av markerade ledlinjer. MÖD bedömer utredningen som tillräcklig för att sökanden ska ha visat att verksamheten inte kommer medföra några risker för fladdermusfaunan och att vindkraftverken i detta hänseende inte är olämpligt lokaliserade.

Buller

Att ange bullervillkor som föreskriver att gränsvärdet 40 dB(A) ska innehållas vid "störningskänslig plats" är för oprecist. Bolaget har inte har visat att det har faktiska och tekniska förutsättningar att uppfylla villkoret. Målet återförvisas till MMD för vidare utredning av bullerfrågan.

MÖD 2015-09-29 – Hornmyran Lycksele

M 5746-15

Fråga om rätt att överklaga. Tillstånd till 9 verk

Boende på 1,8-3,2 km avstånd gavs av MÖD rätt att överklaga tillståndsbeslutet. De klagande skulle utsättas för buller på ca 30 dB(A). Att vindkraftsparken var avsedd att placeras högt i landskapet vilket medförde att den syns på långt håll vägdes in. Detta medförde som sagt klagorätt.
Boende på 8 km avstånd hade inte klagorätt. Skälet försvårande av jakt gav inte klagorätt.

MÖD 2015-09-25 – Blakliden, Åsele

M 11588-14

Tillstånd har i länsstyrelsen (MPD) givits till vindkraftpark (50 verk) på Blakliden i Åsele kommun. Bara bolaget klagade vidare. I MÖD var fråga om verksamhetsområdets utbredning bl.a. med avseende på påverkan på rennäringen.

En korridor mellan två verksamhetsområden (Granliden och Blakliden) har ansetts vara av betydelse för rennäringen och skulle därmed inte ingå i verksamhetsområdet.

Ett område benämnt Sockerberget har goda vindförhållanden. Av miljökonsekvensbeskrivningen och rennäringsutredningen framgår att Sockerberget utgör ett av de viktigaste betesområdena för rennäringen inom området. Där finns tallbackar med lavförekomst som är särskilt viktiga för renbetet. Området har även historiskt sett varit viktigt för denna näringsverksamhet. Av rennäringsutredningen framgår att det sannolikt är ett hundratal renar som använder området under några veckor. En anläggning kan störa renarna och påverka betesförhållandena. Det finns risk för kumulativa effekter av vindkraftsparker, skogsbruk och vattenskötsel i området som tillsammans försvårar samebyns förutsättningar att bedriva renskötsel. Lokalisering på Sockerberget var olämplig och tilläts inte.

MÖD 2015-06-22 – Åmål

M 1275-15

Fråga om klagorätt, hindersbelysning för sex verk med 200 m totalhöjd.

Målet gällde slutligt villkor avseende hindersbelysning. Klagande bodde 10 respektive 12 km från vindkraftsparken vilket inte gav klagorätt, de var ej berörda. Åberopande av Århuskonventionen gav ingen annan bedömning. Överklagandet skulle avvisas.

MÖD 2015-04-15 – Lilla Edet

P 1433-15

Betydelsen av utpekande av riksintresse och länsstyrelsens granskningsyttrande.

Av utpekande som riksintresse följer inte automatiskt att kommunen tvingas godta ett visst företag på den aktuella platsen. En ÖP är inte bindande men ger uppgift om markanvändningen både från kommunen och, genom länsstyrelsens granskningsyttrande, från staten. Området har av Energimyndigheten pekats ut som riksintresse för vindkraft. Lst har i granskningsyttrandet till nu aktuell ÖP inte haft invändningar mot att kommunen inte redovisat riksintresse för vindkraft i området utan istället framhållit allmänhetens intresse av frilufts- och strövområde. Den i ÖP angivna markanvändningen ska tillämpas eftersom lst inte ifrågasatt den i granskningsyttrandet. Att äldre dokument om vindkraft angett ngt annat ändrade inte på det. Vid det förhållandet instämde MÖD i MMD:s bedömning att vindkraftverken inte skulle tillåtas.

MÖD 2015-04-15 – Örebro

M 8662-14

Fråga om talerätt för organisation när det gäller beslut i anmälningsärende (det vill säga tillsynsbeslut).

En ideell förening med i och för sig bara 37 medlemmar har visat sig ha allmänhetens stöd bland annat genom att ordna utställning med tema fågelskådning (500 besökare årsbasis). Det var därmed en förening som omfattades av talerätten i MB 16:13.
Trots att det var ett tillsynsbeslut vilka inte nämns i MB 16:13 fann MÖD att föreningen fick överklaga eftersom bedömningen rörde påverkan på fåglar vilket aktualiserar artskydd och därmed även artskyddsdispens. Dispens nämns i 16:13 Beslutet omfattas av klagorätten enligt 16 kap. 13 § miljöbalken, återförvisning till lst för sakprövning.

MÖD 2015-03-09 – Strängnäs

P 5593-14 

P 5594-14

Bygglov. Fråga om tillåtlighet med avseende på påverkan på fågel bl.a. havsörn och fiskgjuse.

MÖD konstaterade följande. Området där de två vindkraftverken är avsedda att placeras är av särskild betydelse för havsörn genom det bo som finns inom buffertzonen (2-3 km) till de planerade vindkraftverken. Området kan också antas vara av liknande intresse för fiskgjusar. ÖP anger högt naturvärde av regionalt och lokalt intresse. Ett par km från platsen finns område utpekat som riksintresse för naturvård bl.a. på grund av sitt värde för fågellivet. Verkens placering på den aktuella platsen uppfyller inte kraven på anpassning till naturvärdena i området. Bygglov för den sökta placeringen av vindkraftverken ska inte beviljas.

MÖD 2015-02-13 – Kalmar

M 161-15

Ideell förening hade rätt att överklaga länsstyrelsebeslut om att inte ansöka om omprövning av ett tillstånd

Ett bolag har ett tillstånd till 8 vindkraftverk. En förening begärde hos länsstyrelsen att tillståndet skulle återkallas eller omprövas. Länsstyrelsen beslutade att inte återkalla eller ompröva tillståndet. Föreningen överklagade till MMD som avvisade överklagandet. Föreningen överklagade vidare till MÖD som konstaterade följande. Klagande är en sådan ideell förening som har rätt att överklaga enligt 16 kap. 13 § miljöbalken. Avvisningsbeslut ska undanröjas och målet återförvisas till MMD för prövning i sak.

MÖD 2015-02-06 – Sävsjö Hylletofta

M 2538-14
P 2537-14

Fråga om fågelinventeringens kvalitet

Fågelinventering bestod av ett e-postmeddelande, en punktrutt och GPS-karta samt två fotografier. Området hade besökts vid tre tillfällen. Analys av inventeringen saknades och GPS-kartan var svårtydd. Förekomsten av skogshöns och spelplatser för dessa var för dåligt utredd. Målet återförvisades till nämnden för fortsatt handläggning

MÖD 2015-02-05 – Tranås

M 5330-14 

Anmälningsärende. Fråga om rätt att överklaga.

Frågan om bullerstörningar och skuggor från verken hade prövats i ett tidigare mål och då funnits inte utgöra hinder för verken. De närboende inledde ett nytt ärende där de åberopade risk störning på fladdermöss. Deras överklagande av nämndens beslut till länsstyrelsen avvisades eftersom fladdermöss ansågs vara ett allmänt intresse.

MÖD uttalade att mot bakgrund av att klagandena äger eller bor på fastigheter i omedelbar närhet till vindkraftverken får de anses berörda av nämndens beslut på ett sådant sätt att de har rätt att överklaga det. Målet återförvisades till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.