Rättsfall

Här redovisas olika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden. För varje ämnesområde finns en sammanfattning av rättsläget. Rättsfallen bevakades och sköttes till och med 2019 av Nätverket för vindbruk i samarbete med Peter Ardö, chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. Rättsfall från 2020 och framåt bevakas och sköts av Jan Darpö, professor emeritus vid Juridicum, Uppsala universitet.

MÖD 2018-11-09 – Lomma

P 8280-17

Bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken om brukningsvärd jordbruksmark ska tillämpas även avseende bygglov för vindkraftverk. Bygglovet är inte tidsbegränsat, ianspråkstagandet är därmed varaktigt. Alternativa placeringar inte utredda. Den sökta placeringen var inte förenlig med bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken. Bygglov gavs inte.

(En domare i MÖD var skiljaktig) 

MÖD 2018-10-02 – Vitberget Kramfors

M 9618-17

Fråga om boxmodell, 35 verk 185-2015 meter.

Jämförelse med MÖD 2017:27 och MÖD 2018-04-25 i mål nr M 6419-16, det är en grundläggande princip vid tillståndsprövningen enligt miljöbalken att det för varje anläggning sker en individuell prövning utifrån en bestämd lokalisering. En förutsättning för att tillstånd ska lämnas för en ansökan med relativt fri placering av verken är att det med stöd av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen går att bedöma alla de konsekvenser som verksamheten kan komma att ge upphov till vid olika alternativutformningar. Det är inte möjligt att överlåta placeringen (22:25 3 st MB) till tillsynsmyndigheten om det är oförutsebart.

Nu aktuellt fall avser tre delområden med stopp- eller begränsningsområden. Möjliga placeringar i boxen är starkt begränsade. All påverkan kan förutses. Beslutsunderlaget är tillräckligt för att i detta fall kunna bedöma och godta alla tänkbara placeringar av vindkraftverk och övriga anläggningar inom det angivna verksamhetsområdet utifrån miljöbalkens krav.

Boxmodell OK.

MÖD 2018-07-09

M 6365-17

Förlängd igångsättningstid (MB 24:2). Förlängd igångsättningstid nekades. Bolaget har som skäl för sin ansökan hänvisat till fördröjningar avseende elanslutningen. MÖD bedömde att bolaget inte har visat att arbetet med elanslutningen påbörjats i tid och att fördröjningen beror på ett oförutsett hinder. Ansökan om förlängning avslogs.

MÖD 2018-07-09 Svenljunga

M 1762-18

Förlängd igångsättningstid (MB 24:2). Förlängd igångsättningstid nekades. Skäl som anslutningstiden avseende elnätet, byggtid, företagsförsäljning och konkurs anfördes. MÖD bedömde att konkursboet (sökanden) inte visat att arbetet med elanslutningen pågått kontinuerligt och att dröjsmålet beror på annat än omständigheter som ligger inom ramen för de företagsekonomiska risker som kan finnas vid projekt av aktuellt slag. Det utgjorde inte skäl för förlängning. Gjorda investeringar som projektering, utredningar, vindmätningsutrustning samt arbete med tillståndsfrågor och avtal var inte heller skäl nog. Ansökan om förlängning avslogs.

MÖD 2018-06-26, M 5061-17 Ronneby kommun

Fråga om påverkan på havsörn, berguv och fladdermöss.

Klaganden har visat på boplatser för havsörn och berguv inom 2 km samt gynnsamt för fladdermöss. 11 av 19 fladdermössarter varav flera högriskarter hittades. Sökanden har åberopat besök utfört under fyra timmar och någon egentlig inventering har inte skett. Nämnda djurarter kommer att påverkas negativt av vindkraftverken. Inte utrett att lokaliseringen är lämplig. Ansökan om bygglov avslogs.

MÖD 2018-06-19 Markbygden

M 6331-17

Etapp 3 av Markbygden. Tillåtligheten tidigare avgjord av regeringen. Nu fråga om skyddsavstånd och arbetstid i förhållande till kungsörn samt skyddsavstånd avseende orre (gällande spelplatser för mer än 10 tuppar). Vidare fråga om kompensationsåtgärder avseende rennäringen.

MÖD 2018-06-18, M 4249-17 Stenungsunds kommun

Tre verk, 180 meter. Fråga om fiskgjuse.

Verken har ansetts tillåtliga då avståendet till fiskgjusbon varit tillräckligt långt (1 km). Vidare var flygvägar till viktiga fiskevatten för det häckande paret i öster till stor del fria från vindkraftverk (tekniskt råd i MÖD skiljaktig bland annat i fråga om flygvägar för födosök och om utredning varit tillräcklig).

MÖD 2018-06-14 Nässjö kommun

M 2968-17

Fråga om bullermätningar vid tillsyn av buller från vindkraft.

I målet förelåg mätningar och beräkningar från verksamhetsutövarens konsult och från de boendes konsult. MÖD konstaterade att bedömningen skulle ske enligt utredningen från verksamhetsutövarens konsult då ljudimmissionsmätningen hade utförts enligt metod C i mätmetod Elforsk rapport 98:24 (1), vilken anvisas av Naturvårdsverket för kontroll av ljudimmission från vindkraft. Bullerberäkningen var utförd enligt modellen Nord2000 som rekommenderas av Naturvårdsverkets. De andra mätningarna i målet var utförda på annat sätt och bedömdes inte ge rätt bild av bullret.

Det var rätt av tillsynsmyndigheten att avsluta tillsynsärendet utan att vidta åtgärd.

MÖD 2018-06-13, M 7648-17 Söderhamns kommun

Fråga om påverkan på berguv, pilgrimsfalk och storlom.

I  området finns häckande pilgrimsfalk, berguv och smålom. Dessa arter är upptagna i EU:s fågeldirektiv (2009/147/EG) bilaga 1 och rödlistade, där pilgrimsfalk och smålom är klassade som nära hotad och berguv som hotad. Enligt Vindvals uppdaterade syntesrapport ”Vindkraftverkens påverkan på fåglar och fladdermöss” (rapport 6740) rekommenderas för pilgrimsfalk och berguv en buffertzon från vindkraftverk av minst 2 km från boplatser.

Sökanden bemötte inte nya uppgifter om fågelförekomst i MÖD utan hänvisade till inventering från 2011.

Lokaliseringen är inte lämplig, ansökan om bygglov avslogs.

MÖD 2018-06-13, M 6313-17 Alingsås, Vårgårda kommuner

13 (11 verk) 200 meter.

Avser påverkan på fiskgjuse. Fiskgjusen var inte hotad och det förekom endast ett par fiskgjusar i området som bestod av produktionsskog. Etableringen var tillåten utan att komma i konflikt med artskyddsförordningen. Hänsyn till fiskgjusen skulle dock tas så att två verk som riskerade att blockera vägen för födosök inte fick uppföras. Med den inskränkningen kunde vindkraftverken tillåtas.

MÖD 2018-05-18, M 4319-17 Stenungsunds kommun

10 verk 220 m. Uppdelat på två grupper.

Fråga om lämplig lokalisering i förhållande till såväl kända häckningsplatser för havsörn som potentiella platser. Tillstånd gavs i länsstyrelsen (MPD) och stod sig i MMD. I MÖD hade länsstyrelsen medgett ändring samt Naturvårdsverket yttrat sig.

Det fanns tre kända häckningsplatser för havsörn inom 3-6 km. Möjligen fanns det sådana även närmare men det går inte att fastställa. Hänsyn ska dock även tas till mer än kända platser. Hög havsörnsaktivitet i området som sådant ska beaktas. Det var ett kärnområde för den regionala havsörnspopulationen. Lokaliseringen är inte förenlig med 2 kap. 6 § MB, MÖD ändrade  underinstanserna och avslog ansökan.

Även tjäder, nattskärra och berguv nämns men bedöms inte av MÖD.

MÖD 2018-05-16 – Nässjö

P 10804-17

1 verk.

Fråga om verkan av aktualiseringsbeslut av ÖP.

Tidigare tematiskt tillägg till ÖP om vindkraft sa att platsen var olämplig. Kommunfullmäktige sa vid aktualiseringsbeslut av ÖP att det tematiska tillägget inte längre var aktuellt. Tillägget ska därmed inte tillämpas. Parterna upplystes om detta i MÖD. Den generella ÖP:n anger visst område som olämpligt men vindkraftverket ligger i kanten av det området. Enligt MÖD innebär kommunens översiktsplan i nuläget – när det tematiska tillägget, "Översiktsplan för vindbruk", inte längre är aktuellt – inte hinder mot att ge bygglov för den ansökta åtgärden. Bygglov gavs.

MÖD 2018-05-15- Sollefteå, Ragunda

M 6469-17

Kommunal tillstyrkan enligt MB 16:4 krävs även vid ändringstillstånd. Tillstyrkan gjordes i MÖD och tillstånd beviljades. Vidare bedömning av att påstådda brister i samrådet inte var sådana att ansökan skulle avvisas, (samrådet är mer noggrant beskrivet i MMD:s dom).

MÖD 2018-05-15-Bodhögarna

M 6227-17

M 6228-17

Kommunal tillstyrkan enligt MB 16:4 krävs även vid ändringstillstånd.

MÖD 2018-05-14-Blåsmark Piteå

M 9183-17

Kommunal tillstyrkan enligt MB 16:4 krävs även vid ändringstillstånd.

MÖD 2018-05-03

M 1802-17


Boxmodell

10 verk

Vindkraft boxmodellen= OK

(Jfr MÖD 2017:27 ang boxmodell, dvs ej boxmodell om MKB inte förutser och beskriver "allt" samt att fri placering inte är av mindre betydelse dvs ej delegeringsbart MB 22:25 3 stycket)

Boxmodell med 10 verk, fem verk vardera i två delområden.

Nu begränsad storlek på delområdena och påverkan på motstående intresse (rennäring) kan bedömas ändå. Den fria placeringen var inget hinder mot att pröva verksamheten.

Ansökan avser två mindre etableringsområden för vindkraftverk med fri placering inom ett område där rennäring bedrivs.

Vindkraft och rennäring

Boxmodell med 10 verk, fem verk vardera i två delområden.

Nu begränsad storlek på delområdena och påverkan på motstående intresse (rennäring) kan bedömas ändå. Den fria placeringen var inget hinder mot att pröva verksamheten.

 

Ansökan avser två mindre etableringsområden för vindkraftverk med fri placering inom ett område där rennäring bedrivs. Ansökan avser område 1,5 km från ett rastbete som är utpekat som ett riksintresseområde förrennäring och ett område utpekat som ett s.k. kärnområde av riksintresse finns ca 500 m därifrån. Rennäringen kommer att påverkas. Hänsyn ska tas till kumulativa effekter av vindkraft, ledningar, vägar mänsklig närvaro mm. Byggskedet klaras genom att perioden 1 december till 31 maj undantas från byggande. Det är endast 10 verk och de ligger utanför utpekat riksintresseområde för rennäring. Finns studier som visar att vindkraftverk är avhållande och finns andra studier som visar annat. Det går inte att sätta upp fast avstånd som ska respekteras. Sammantagen bedömning är att rennäringen inte påtagligt skadas. Tillstånd gavs.

2018-04-25 Sollefteå, Örnsköldsvik

M 6419-16

144 verk

Vindkraft boxmodellen= Ej OK

(Jfr MÖD 2017:27 ang boxmodell, dvs ej boxmodell om MKB inte förutser och beskriver "allt" samt att fri placering inte är av mindre betydelse dvs ej delegeringsbart MB 22:25 3 stycket)

Boxmodell med 144 verk i ganska fri placering. Vid fri placering är det svårt att bedöma de motstående intressena. Underlaget beskriver inte alla konsekvenser och ngn bedömning enligt miljöbalken går inte att göra. Det går inte att avgöra om verksamhetens lokalisering är lämplig utifrån kraven i 2 kap. 6 § miljöbalken. Att delegera placeringen av stort antal verk och vägar tillsynsmyndigheten stämmer inte med MB 22:25 3 stycket, det är inte av mindre betydelse. Avslag. Boxmodell inte OK.

MÖD 2018-04-13

M 3648-17

 

Boxmodell

36 verk

Vindkraft boxmodellen = OK

(Jfr MÖD 2017:27 ang boxmodell, dvs ej boxmodell om MKB inte förutser och beskriver "allt" samt att fri placering inte är av mindre betydelse dvs ej delegeringsbart MB 22:25 3 stycket).

Boxmodell med fri placering av 36 verk godkändes. Det var inte lika fri placering som i MÖD 2017:27, vidare finns begränsningsytor, antalet möjliga placeringar är färre. Det motstående intresset rennäringen har inte ansetts påverkas av den fria placeringen. Beslutsunderlaget är därmed tillräckligt för att kunna bedöma effekten för rennäringen. Boxmodell OK.

Vindkraft och rennäring

36 verk

Boxmodell med fri placering av 36 verk godkändes. Det var inte lika fri placering som i MÖD 2017:27, vidare finns begränsningsytor, antalet möjliga placeringar är färre. Det motstående intresset rennäringen har inte ansetts påverkas av den fria placeringen. Beslutsunderlaget är därmed tillräckligt för att kunna bedöma effekten för rennäringen. Boxmodell OK.

Ca 2,7 km från området fanns riksintresseområde för rennäringen. I domen görs en lång rad bedömningar av vindkraftens påverkan på rennäringen. MÖD gör bedömningen att det inte medför påtaglig skada för rennäringen. Tillstånd gavs.

MÖD 2018-04-05 – Ava Nordmaling

M 10984-16

Lokaliseringsbedömningar, avvägningar rennäring/vindkraft. Jfr 2017-11-24 i mål nr

M 10882-16 och 10878-16). Länsstyrelsen (MPD) gav tillstånd, MMD upphävde MÖD höll med MMD.

Ansökan om sex verk i direkt anslutning till befintlig park på Gabrielsberget med 40 verk. Riksintresse vindbruk men inte utpekat riksintresse rennäring. Goda förutsättningar för vinterbete för ren. Bedömningen är att vindkraftverken påverkar förutsättningarna för renskötsel. Studier som anger att detta gäller inom 3-5 km nämns. Erfarenheter från Gabrielsberget som visar försvårande vägs in. Störningar under byggskedet skulle gå att lösa med försiktighetsmått/skyddsåtgärder. Under driftskedet är det svårare med skyddsåtgärder. Området är ett kärnområde för rennäring. Påverkan på rennäring blir påtaglig. Intresseavvägning vind/rennäring ska göras. Genom befintlig park Gabrielsberget har rennäringen redan fått tåla intrång. MÖD konstaterar att det är risk för att en ytterligare utbyggnad av vindkraft kan medföra att det inte längre är möjligt att bedriva traditionell rennäring inom vinterbetesområdet.

MÖD 2018-03-20

MÖD 2018-03-20  

M 4323-17

4 verk

Vindkraftverk inom naturreservat, fråga om tillstånd enligt reservatsföreskrifterna. Det är lättare att får tillstånd enligt reservatsföreskrifter än vad det är att få dispens från desamma. Man tar bara hänsyn till gällande reservatsföreskrifter, att dessa avses att omarbetas beaktas inte. Verken skulle bara uppföras i en begränsad del av reservatet, friluftslivet skulle inte påverkas. Tillkommande vägar kunde ha positiv effekt för tillgängligheten. Störningen var så liten att tillstånd gavs.

 

MÖD 2018-03-13

M 6328-16

Ekonomisk säkerhet och nedmontering

Ekonomisk säkerhet fastställdes till 500 000 kr per verk.

 

Vindkraft och rennäring

Rennäringsfrågor.

Bedömning av riksintresse för vindkraft och riksintresse för rennäring varvid vindkraften bedömts ha företräde.

Samrådsskyldighet med samebyn om arbeten och tidplan under anläggningsfasen.
Inga omfattande anläggningsarbeten under tiden 15 december-30 april om inte bolaget och samebyn är överens om det.

Årligt samrådskrav med samebyn under driftfasen.

Bolaget ålades att vidta kompensationsåtgärder för samebyns renskötsel motsvarande högst 1 350 000 kr. Viss delegation till tillsynsmyndigheten avseende kompensationsåtgärder.

 

MÖD 2018-01-10, M 7914-14 Gotland

De sex verken var anmälda till kommunen och hade då godtagits, vidare hade man fått Natura 2000-tillstånd. Ytterligare skriftväxling hade skett med länsstyrelsen om bland annat artskydd. Detta var 2009–2011. Därefter frågade bolaget 2016 länsstyrelsen om de beslut som hittills meddelats för verksamheten var tillräckliga. Länsstyrelsen svarade då att det krävdes artskyddsdispens. Bolaget överklagade.

MÖD konstaterade att beslutet var överklagningsbart. MÖD angav vidare att beslutet inte var föranlett av någon ansökan och inte heller var ett tillsynsbeslut och att länsstyrelsen inte hade rätt att fatta ett sådant beslut. Länsstyrelsen hade därmed gått utöver vad den har rätt att göra enligt miljölagstiftningen. Beslutet upphävdes.