Här redovisas olika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden. För varje ämnesområde finns en sammanfattning av rättsläget. Rättsfallen bevakas och sköts av Nätverket för vindbruk i samarbete med Peter Ardö, Chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. 

MÖD 2013-12-19

M 6740-12
M 6741-12

Tillstånd gavs, fråga om bullervillkorens utformning då flera vindkraftparker med olika sökande påverkar samma omgivning. Två parker (en på sex verk och en på tre verk) var under samtidig prövning, dessa låg nära en tidigare tillståndsgiven park (36 verk). Det var bolaget med det tidigare givna tillståndet som klagade till MÖD.

Den tidigare tillståndsgivna parken hade bullervillkor 40 dB(A). Dess tillstånd var inte under prövning nu och kunde inte ändras på grund av de tillkommande tillstånden. De tillkommande tillstånden kunde jämkas enligt reglerna i MB 16:11.

Sökandena till de två tillkommande parkerna visade i bullerberäkning att deras verk gav högst 39 dB(A) vid närmaste bostad, den nivån användes av MÖD som ett bullervillkor på 39 dB(A). Vidare angav MÖD i domen att det av tillståndet till den redan tillståndsgivna parken framgick att det ankom på det bolaget att anpassa sin verksamhet så att det kumulativa bullret begränsas.

Den angivna bullernivåerna om 39 dB(A)förefaller vara tillämpliga i och med att sökanden åtagit sig dessa. Det är svårt att se att just nivån 39 dB(A) skulle få någon styrande verkan vid andra förhållanden.

KR Jönköping 2013-10-21 – Fornlämning Fredriksdal Malmbäck Nässjö kommun

3512-12

Ansökan enligt kulturminneslagen om ingrepp i fornlämning (fossil åker) för etablering av vindkraft har avslagits.

Kammarrätten uttalade följande.
Ingrepp i fast fornlämning kan bara förekomma om det finns tunga skäl för det jämfört med fornlämningens betydelse. Varje ingrepp bör minskas till minsta möjliga. Bevarandet av aktuell fornlämning hindrar inte utbyggnad av vindkraft på andra platser. Den aktuella fornlämningen är av stor betydelse och sökanden får tåla ingreppet att inte få bygga vindkraft på fornlämningen.

MÖD 2013-10-09 – Brommö Mariestad

P 9722-12

Avslag för bygglov till vindkraftverk (ett verk, 150 m totalhöjd)

Kravet på underlag vad avser fåglar kan gälla även i bygglovsärenden så att man kan avgöra markens lämplighet enligt 2 kap. 1 § ÄPBL (vilken hänvisar till 3 och 4 kap. miljöbalken).

MÖD 2013-10-07 – Alvaret Öland

M 2079-13

Enskilda har inte haft rätt att överklaga Natura 2000-tillstånd (7 kap. 28 a § miljöbalken)

Överklaganden från enskilda markägare ca 1 km från verken avvisades. Enskilda kan inte åberopa 16 kap. 13 § miljöbalken. De hade inte heller klagorätt enligt 16 kap. 12 § miljöbalken. En Natura 2000-prövning tar sikte på allmänna intressen. Oavsett hur nära den prövade verksamheten den enskilda bor kan beslutet i Natura 2000-ärendet alltså inte anses angå denne.
(En domare i MÖD var skiljaktig).

MÖD 2013-08-28 – Ljungby

M 473-13

MÖD uttalade följande. Vid planerad etablering av vindkraftverk ofta är det svårt att på förhand slå fast vilken typ av verk som slutligen kommer att användas. Den pågående teknikutvecklingen kan leda till att man genom att utnyttja ny teknik kan uppnå större nytta med mindre påverkan på omgivningen än vad som förutsågs när exemplen togs fram inför en ansökan.

Bullervillkoret ska säkerställa att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppkommer på grund av buller från vindkraftverken. Detta villkor styr därmed placeringen av kraftverken. Mot denna bakgrund är det inte miljömässigt motiverat att i nuläget ställa preciserade krav på lokaliseringen av verken och det finns således inte skäl att reglera placeringen av verken på något annat sätt än MPD gjorde. (Vilket var i ett område där det gjorts stora inskränkningar så det egentligen blev några tänkbara placeringsmöjligheter "flyttmån".)

Notera senare avgörande MÖD 2017-06-19 M 4276-16 som får sägas ha minskat utrymmet att medge tillstånd enligt boxmodell.

MÖD 2013-08-23 – Sällstorp Varberg

M 10072-12

Tillståndsansökan avslogs

Sökanden sökte tillstånd till 13 verk. Länsstyrelsen gav tillstånd till sju verk men avslog sex verk med hänvisning till fåglar. Beslutet stod sig i MMD Vänersborg. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) uttalade att det fanns kända häckningar av rovfåglar samt andra rödlistade fågelarter inom området samt att det fanns utpekade områden för värdefulla fågelbiotoper. MÖD avslog ansökan i sin helhet med motiveringen att det inte räcker att uppfylla de buffertzoner som rekommenderas i Vindvals rapport nr 6467 "Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss" (2011) utan det måste ske en helhetsbedömning i fråga om etableringens påverkan på området som fågellokal vilket ledde till avslag.

Regeringen 2013-05-30 – Porsgöl Karlskrona kommun

S2013/2717/PBB

(MMD Växjö 679-13 överlämnat till regeringen).

Två vindkraftverk nekades bygglov

12-13 km från väderradarstation

Verket skulle stå i närheten av väderradarstation som är av riksintresse för totalförsvaret. MB 3:9 och 3:10 ger att totalförsvaret har företräde. Uppförandet av verket kan försvåra nyttjandet av väderradarstationen och därmed påtagligt skada riksintresset. Regeringen konstaterar att det allmänna intresset talar mot att tillåta verken och att det allmänna intresset har sådan tyngd att det enskilda intresset att bygga vindkraftverk bör stå tillbaka.

Regeringen 2013-05-30 – Hallersboda m fl. Karlskrona

S2013/2719/PBB

(MMD Växjö P668-13, P674-13, P676-13, P678-12, överlämnat till regeringen)

Sex vindkraftverk nekades bygglov.

Verken skulle uppföras inom område som hade pekats ut som riksintresse för totalförsvarets militära del. Det skulle medföra störningar på av Försvarsmakten använda tekniska system. MB 3:9 och 3:10 ger att totalförsvaret har företräde. Uppförandet av verken kan försvåra nyttjandet av den militära anläggningen och därmed påtagligt skada riksintresset. Regeringen konstaterar att det allmänna intresset talar mot att tillåta verken och att det allmänna intresset har sådan tyngd att det enskilda intresset att bygga vindkraftverk bör stå tillbaka.

Regeringen 2013-05-08 – Vånga Vara kommun

S2013/1327/PBB

(MMD Vänersborg P 528-13 överlämnat till regeringen)

Bygglov för två vindkraftverk nekades.

3,5 mil från Såtenäs flygflottilj.

Verken skulle stå inom stoppområde för Såtenäsflygflottilj som är av riksintresse för totalförsvaret. I området behövs hindersfrihet enligt beslut av Försvarsmakten 2010 (stoppområde). MB 3:9 och 3:10 ger att totalförsvaret har företräde. Uppförandet av verken kan försvåra nyttjandet av flygplatsen och därmed påtagligt skada riksintresset. Regeringen konstaterar att det allmänna intresset talar mot att tillåta verken och att det allmänna intresset har sådan tyngd att det enskilda intresset att bygga vindkraftverk bör stå tillbaka.

Regeringen 2013-05-08 – Morlanda/Huseby/Glimsås Orust kommun

S2012/3372/PBB

(MMD Vänersborg P 927-12 överlämnat till regeringen)

Bygglov för tre vindkraftverk nekades.

Verken skulle uppföras inom område som hade pekats ut som riksintresse för totalförsvarets militära del. Det skulle medföra störningar på av Försvarsmakten använda tekniska system. MB 3:9 och 3:10 ger att totalförsvaret har företräde. Uppförandet av verken kan försvåra nyttjandet av den militära anläggningen och därmed påtagligt skada riksintresset. Regeringen konstaterar att det allmänna intresset talar mot att tillåta verken och att det allmänna intresset har sådan tyngd att det enskilda intresset att bygga vindkraftverk bör stå tillbaka.

Regeringen 2013-05-08 – Badene Vara kommun

S2013/1328/PBB

(MMD Vänersborg P 513-13 överlämnat till regeringen)

Bygglov för fyra vindkraftverk nekades

Verken skulle stå inom stoppområde för Såtenäsflygflottilj som är av riksintresse för totalförsvaret. I området behövs hindersfrihet enligt beslut av Försvarsmakten 2010 (stoppområde). MB 3:9 och 3:10 ger att totalförsvaret har företräde. Uppförandet av verken kan försvåra nyttjandet av flygplatsen och därmed påtagligt skada riksintresset. Regeringen konstaterar att det allmänna intresset talar mot att tillåta verken och att det allmänna intresset har sådan tyngd att det enskilda intresset att bygga vindkraftverk bör stå tillbaka.

MÖD 2013-04-11 – Ånge

M 7865-12

Tillstånd gavs till 12 verk

Vid tillståndsprövning enligt miljöbalken, där frågan om påverkan på skyddade arter aktualiseras, måste ställning tas till om det finns beaktansvärd risk för skada på fridlysta arter på sätt som anges i artskyddsförordningen. Om så är fallet ska en prövning göras av om det är möjligt att föreskriva särskilda skyddsåtgärder, så att skada inte uppstår. För att göra detta måste det finnas tillräckligt underlag för bedömningen av risken för påverkan på fridlysta arter.

I det aktuella fallet bedömdes området inte vara lämpligt för fladdermöss. Arter av fladdermöss och deras livsmiljö skulle alltså inte skadas. Det förkom överflygningar av kungsörnar men avståndet till närmaste häckningsplats var mer än 3 km. Därmed bedömdes risken för att kungsörnar och deras livsmiljö skadas som så begränsad att den inte var sannolik. Bestämmelserna i artskyddsförordningen utgjorde inte hinder mot att meddela tillstånd.

Regeringen 2013-03-14 – Tobyn Vänersborgs kommun

S2013/543/PBB

(MMD Vänersborg P105-13 överlämnat till regeringen)

Bygglov för ett vindkraftverk har nekats. Bygglov för ett vindkraftverk nekades

Verket skulle stå inom stoppområde för Såtenäs flygflottilj som är av riksintresse för totalförsvaret. I området behövs hindersfrihet enligt beslut av Försvarsmakten 2010 (stoppområde). MB 3:9 och 3:10 ger att totalförsvaret har företräde. Uppförandet av verket kan försvåra nyttjandet av flygplatsen och därmed påtagligt skada riksintresset. Regeringen konstaterar att det allmänna intresset talar mot att tillåta verken och att det allmänna intresset har sådan tyngd att det enskilda intresset att bygga vindkraftverk bör stå tillbaka.

Regeringen 2013-02-21 – Prästbord, Hansäter Bollnäs kommun

S2011/3149/PBB

S2011/3150/PBB

(Förvaltningsrätten i Falun 5785-10, 5786-10 överlämnat till regeringen)

Bygglov för ett vindkraftverk nekades Bygglov för ett vindkraftverk nekades

14,7 km från en väderradarstation 14,4 km från en väderradarstation

Verken skulle uppföras nära en väderradarstation som hade pekats ut som riksintresse för totalförsvaret. Det skulle medföra störningar radarstationen. MB 3:9 och 3:10 ger att totalförsvaret har företräde. Uppförandet av verken kan försvåra nyttjandet av väderradarstationen och därmed påtagligt skada riksintresset. Regeringen instämmer i länsstyrelsens bedömning vilket ger det allmänna intresset företräde och att 3:2 i ÄPBL inte är uppfylld.

Regeringen 2013-02-21 – Balltorp Vänersborgs kommun

S2012/8524/PBB

(MMD Vänersborg P 4066-12 överlämnat till regeringen)

Bygglov för ett vindkraftverk nekades

Verket skulle stå inom stoppområde för Såtenäs flygflottilj som är av riksintresse för totalförsvaret. I området behövs hindersfrihet enligt beslut av Försvarsmakten 2010 (stoppområde). MB 3:9 och 3:10 ger att totalförsvaret har företräde. Uppförandet av verket kan försvåra nyttjandet av flygplatsen och därmed påtagligt skada riksintresset. Regeringen konstaterar att det allmänna intresset talar mot att tillåta verken och att det allmänna intresset har sådan tyngd att det enskilda intresset att bygga vindkraftverk bör stå tillbaka.

Regeringen 2013-02-14 – Saleby-Storeberg Lidköpings kommun Nyckeltorp Skara kommun

M2011/1028/Me

M2011/2348/Me

(MMD Vänersborg överlämnat till regeringen med eget yttrande)

I ena fallet två och i andra fallet tre anmälda vindkraftverk tilläts av regeringen

Vindkraftverken skulle uppföras inom stoppområde för Såtenäs flygflottilj. Försvarsmakten hade tidigare i processen tillstyrkt det nu aktuella verken. Ett flertal verk var redan sedan tidigare uppförda i området. Regeringen konstaterar att det överklagade besluten fattades innan försvarsmaktens beslut om stoppområden i oktober 2010. Vidare finns det redan flera verk i området vilket medför att försvarsmaktens verksamhet redan är begränsad. Vid en samlad bedömning ska verken tillåtas.

Regeringen 2013-02-14 – Magerud Töreboda kommun Hanhult/Stenbäcken Karlsborgs kommun

M2012/1816/Me

(MMD Vänersborg, överlämnat till regeringen med eget yttrande)

Avslag på tillståndsansökan enligt MB för 14 vindkraftverk.

Vindkraftverken planerades inom område av riksintresse för totalförsvaret (stoppområde Karlsborgs flygplats). MB 3:9 medför att vindkraftverket inte är tillåtligt eftersom det påtagligt försvårar utnyttjande av flygplatsen.

Regeringen 2013-02-14 – Lunnekullen Tibro och Karlsborgs kommuner

M2009/1267/Me
M2012/3143/Me

Regeringen gav inte tillåtlighet enligt 17 kap. MB för gruppstation med 65 vindkraftverk

Bedömning enl. MB 16:11 förändrar inte det

Vindkraftverken planerades inom område av riksintresse för totalförsvaret (Karlsborgs flygplats). MB 3:9 medför att vindkraftverket inte är tillåtligt eftersom det påtagligt försvårar utnyttjande av flygplatsen. Tillåtlighet enligt 17 kap. MB ska inte ges.

Regeringen 2013-02-14 – Laggarebolet/Bjärg Hjo kommun Spännefalla Tibro kommun

M2012/1809/Me

(MMD Vänersborg överlämnat till regeringen med eget yttrande)

Tillstånd enligt MB för två vindkraftverk nekades

Vindkraftverken planerades inom område av riksintresse för vindbruk och av riksintresse för totalförsvaret (Karlsborgs flygplats) MB 3:9 medför att vindkraftverket inte är tillåtligt eftersom det påtagligt försvårar utnyttjande av flygplatsen.

MÖD 2013-02-13 – Lomma

M 8238-12

Landskapsbildsskydd jämfört med prövning av anmälningspliktigt vindkraftverk.

Ett verk som accepterats vid handläggning av anmälan enligt miljöbalken (C-anläggning) behövde inte tillståndsprövas särskilt enligt tillståndsplikt i förordnande om landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen (landskapsbildsskyddet gäller fortfarande i enlighet med 9 § lag om införande av miljöbalken). Prövningen av påverkan på landskapsbilden ingår vid handläggningen av anmälan (jfr 25 a § p 9 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

MÖD 2013-02-05 – Sölvesborg

M 8116-12

Ett vindkraftverk var tillåtligt (anmälningsärende enligt miljöbalken), återförvisades för meddelande av försiktighetsmått.

Miljönämnden (Blekinges Miljöförbund) förbjöd uppförandet av vindkraftverket främst med hänvisning till kommunens ÖP. Lst höll med i den bedömningen. MMD och MÖD menade däremot att verket inte skulle försvåra det utvecklingsområde som angavs i ÖP för det aktuella området. Förbudet upphävdes. Boverket stödde i yttrande till MÖD kommunens linje men det ändrade inte utgången i MÖD.

MÖD 2013-01-25 – Lomma

P 3385-12

Bygglov medgavs (eg. återförvisning till kommunen) för fem vindkraftverk på 125 m totalhöjd trots vissa uttalanden i ÖP om att storskalig vindkraft inte var möjlig.

Kommunen avslog bygglovsansökan medan MMD och MÖD ansåg att det gick att bevilja bygglov.

När ansökan inleddes gällde ÖP 2000 men den ersattes senare av ÖP 2010 som vann laga kraft 2011. I ÖP 2010 anges att storskaliga vindkraftsetableringar inte är möjliga inom kommunen. MÖD anslöt sig till MMD som angav att ett allmänt förbud mot etablering av vindkraft inte kan hindra ett bygglov för fem vindkraftverk om förhållandena på platsen kan anses lämpliga. ÖP 2010 saknar sådana vägledande uppgifter om vindkraft som kan läggas till grund för prövningen i ett bygglovsärende. ÖP får därmed inte någon nämnvärd betydelse vid prövningen av aktuell bygglovsansökan, som istället får göras direkt mot bestämmelserna i 2 och 3 kap. ÄPBL. MÖD konstaterad att landskapsbilden skulle påverkas men inte så mycket att bygglov skulle nekas. Natur- och kulturvärden som utgjorde hinder fanns inte. Buller skuggor reflexer var inte betydande så att bygglov skulle nekas.

MÖD 2013-01-24 – Växjö

M 8236-12

Fråga om buller

40 dB(A) är praxis . VU ska ha faktiska och tekniska möjligheter att klara bullervillkoret. MÖD bekräftar därmed vad som anges nedan i MÖD 2012-04-27
M 8512-11 och M 7022-11. MÖD tillägger genom detta rättsfall att det inte krävs några marginaler till det angivna värdet.