Rättsfall

Här redovisas olika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden. För varje ämnesområde finns en sammanfattning av rättsläget. Rättsfallen bevakades och sköttes till och med 2019 av Nätverket för vindbruk i samarbete med Peter Ardö, chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. Rättsfall från 2020 och framåt bevakas och sköts av Jan Darpö, professor emeritus vid Juridicum, Uppsala universitet.

MÖD 2014-12-22, M 2920-14 Kalmar

Frågor om avsiktligt dödande, artskyddsförordningen och kopplingen mellan dispensskälen i artskyddsförordningen och tillståndsprövningen av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

Vindkraftverken har funnits inte utgöra avsiktligt dödande i den mening som avses i 4 § artskyddsförordningen. Vid tillåtlighetsprövningen i tillståndsärendet är artskyddsförordningen att se som en precisering av vad som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna när det gäller skydd av arter. En del i prövningen blir då att med tillämpning av relevanta fridlysningsbestämmelser i artskyddsförordningen bedöma hur de skyddade arterna påverkas av den planerade verksamheten. Om förutsättningar för dispens enligt artskyddsförordningen då inte finns är verksamheten olämpligt lokaliserad och inte tillåtlig.

I det aktuella målet var fågelfrågan inget absolut hinder och målet återförvisades till länsstyrelsen (MPD) för prövning av övriga frågor.

MÖD 2014-12-22 M 4937-14 Boge Gotland

Ansökan om dispens enligt 14 § artskyddsförordningen, fråga om avsiktligt dödande enligt 4 § artskyddsförordningen.

Artskyddsfrågorna har sin givna plats i tillståndsprocessen för miljöfarlig verksamhet där artskyddsförordningen är att se som en precisering av vad som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna när det gäller skydd av arter. Prövningen ska avgöra om artskyddet behöver regleras genom villkor, försiktighetsmått skyddsåtgärder. Alternativt kan prövningen leda till att verksamheten inte är tillåtlig. Ansökan om dispens avvisades.

MÖD 2014-11-19 – Nybro

M 12035-13

Kommunal tillstyrkan

Att kommunen återkallar en tillstyrkan i ett mål där bolaget är ensamt klagande och överklagat ett villkor kan inte leda till ett upphävande av tillståndet eftersom det skulle strida mot förbudet mot reformatio in pejus (ändring till den klagandes nackdel). Det faktum att kommunen återtagit sitt tillstyrkande kan inte beaktas inom ramen för målet eftersom själva tillståndsfrågan inte var uppe till prövning.

 

Buller

Bullervillkor 35 dB(A) inom ett område som pekats ut som tyst område i ÖP.

Det kan behövas ett bullervillkor på 35 dB(A) ekvivalent nivå för att ta hänsyn till den delen av ett naturreservat som särskilt pekats ut som tyst område i den fördjupade översiktsplanen.

MÖD 2014-11-14, M 4358-14 Gullspång

Föreläggande om att söka tillstånd.

Enligt Mark- och miljööverdomstolens praxis i fråga om vindkraftverk ska det, om det finns en beaktansvärd risk för påverkan på fågellivet, finnas en utredning avseende påverkan på fåglar som är aktuell, avser den aktuella platsen och är tillräckligt omfattande. Att förbjuda verksamheten kan dock vara en mer ingripande åtgärd än vad som behövs (jfr. rättsfallet MÖD 2008:25). MÖD fastställde kommunens föreläggande om att söka tillstånd.

MÖD 2014-11-05 – Strömstad

M 2762-14

P 2761-14

Bygglov enligt PBL och anmälan enligt miljöbalken. Fem verk om högst 150 meter.

Kommunens miljö- och byggnämnd avslog bygglovsansökan och förbjöd verken enligt miljöbalken med hänvisning till bl.a. ÖP. Länsstyrelsen upphävde avslaget och förbudet, MMD fastställde avslaget och förbudet. MÖD gick på länsstyrelsens linje och upphävde avslaget och förbudet.

MÖD anförde bland annat följande. MÖD har flera gånger betonat betydelsen av en väl underbyggd fördjupad översiktsplan vid lokalisering av vindkraft. Som en utgångspunkt måste översiktsplanen i och för sig kunna fungera styrande vid vindkraftsetableringar inom en kommun. MÖD går emellertid sedan vidare och säger att översiktsplanen med dess tillägg inte är bindande vid lokaliseringsprövningen utan anmälningsärendet enligt miljöbalken och bygglovsansökan enligt PBL ska prövas utifrån förhållandena i det enskilda fallet. I förevarande fall bedömer MÖD att etableringen inte står i strid med vad som redovisats om konkurrerande intressen i ÖP. ÖP utgör inte hinder för bygglovet eller skäl för förbud enligt miljöbalken. Bygglov för verken kan inte avslås på de grunder kommunen angett. Återförvisning till kommunen för fortsatt handläggning av bygglovsansökan och anmälningsärendet enligt miljöbalken.

MÖD 2014-10-23 – Fröskog Åmål

M 4107-14


Boxmodell

MÖD konstaterar inledningsvis att verksamhetens totala påverkan på omgivningen kan bedömas på det sätt som förutsätts i miljöbalken även om den exakta placeringen av verken inte fastställs förrän senare. Vid planerad etablering av vindkraftverk är det ofta svårt att på förhand slå fast vilken typ av verk som slutligen kommer att användas och den pågående teknikutvecklingen kan leda till att man genom att utnyttja ny teknik kan uppnå större nytta med mindre påverkan på omgivningen än vad som förutsågs när exemplen togs fram inför en ansökan. Det är istället ytterst bullervillkoret som ska säkerställa att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppkommer på grund av buller från vindkraftverken (se Mark- och miljööverdomstolens dom i mål M 473-13).

Det är tillräckligt att placeringen av vindkraftverken regleras genom ett villkor om maximalt tillåtet buller vid bostäder. Det finns inte heller något annat skäl att göra en annan begränsning i fråga om placeringen än den som Miljöprövningsdelegationen gjort. (Vilket var två delområden med vissa inskränkningar och restriktioner) Ett villkor om skyddsavstånd på 1000 meter till bostäder upphävdes.

Notera senare avgörande MÖD 2017-06-19 M 4276-16 som får sägas ha minskat utrymmet att medge tillstånd enligt boxmodell.

Buller

Det är ytterst bullervillkoret som ska säkerställa att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppkommer på grund av buller från vindkraftverken (se även Mark- och miljööverdomstolens dom i mål M 473-13). Det är ur bullersynpunkt inte miljömässigt motiverat med ett preciserat krav på visst avstånd utan att det är tillräckligt att placeringen av vindkraftverken regleras genom ett villkor om maximalt tillåtet buller vid bostäder. Villkorsskrivning om 1000 meters skyddsavstånd upphävdes.

 

MÖD 2014-08-27

M 9473-14

Det räcker med närfältsmätningar och beräkningar vid kontroll av buller, immissionsmätningar behövs inte.

MÖD uttalade följande.
Det är bolagets skyldighet att se till att den i tillståndet föreskrivna bullernivån inte överskrids. För att kontrollera att denna skyldighet följs är det motiverat att ställa krav på ljudmätningar. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att det tillkommande värdet av immissionsmätningar vid bostäder är tveksamt. Syftet med villkoret i denna del kan tillgodoses genom närfältsmätningar och beräkningar. Dessa bör dock första gången göras inom sex månader från det att vindkraftsanläggningen tas i drift. Villkoret ska således ändras enbart på det sättet att kravet på immissionsmätningar vid bostäder utgår. Bullervillkoret fick följande utformning:

" Den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder får på grund av vindkraftsanläggningen inte överstiga 40 dBA.
Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras vid en förstagångsbesiktning genom närfältsmätningar och beräkningar. Denna kontroll ska genomföras inom sex månader från det att vindkraftsanläggningen tagits i drift.
Kontroll av den ekvivalenta ljudnivån ska därefter ske genom närfältsmätningar och beräkningar så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller efter tillsynsmyndighetens begäran, dock minst en gång vart femte år."

MÖD 2014-08-27 ”Treriksröset” Halmstad/Hylte/Ljungby

M 9473-14

Ekonomisk säkerhet och nedmontering

Tillstånd på land. Ekonomisk säkerhet för vindkraft ska inte ställas efter hand. MPD:s villkor stod fast i MÖD och löd enligt följande.

"Bolaget ska ställa säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåtgärder
om 500 000 kronor per vindkraftverk som uppförs. Säkerheten ska
ställas i sin helhet och godkännas av miljöprövningsdelegationen innan
tillståndet tas i anspråk."

Buller

Det räcker med närfältsmätningar och beräkningar vid kontroll av buller, immissionsmätningar behövs inte.
 

MÖD uttalade följande.

Det är bolagets skyldighet att se till att den i tillståndet föreskrivna bullernivån inte överskrids. För att kontrollera att denna skyldighet följs är det motiverat att ställa krav på ljudmätningar. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att det tillkommande värdet av immissionsmätningar vid bostäder är tveksamt. Syftet med villkoret i denna del kan tillgodoses genom närfältsmätningar och beräkningar. Dessa bör dock första gången göras inom sex månader från det att vindkraftsanläggningen tas i drift. Villkoret ska således ändras enbart på det sättet att kravet på immissionsmätningar vid bostäder utgår. Bullervillkoret fick följande utformning:

 

" Den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder får på grund av vindkraftsanläggningen inte överstiga 40 dBA.

Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras vid en förstagångsbesiktning genom närfältsmätningar och beräkningar. Denna kontroll ska genomföras inom sex månader från det att vindkraftsanläggningen tagits i drift.

Kontroll av den ekvivalenta ljudnivån ska därefter ske genom närfältsmätningar och beräkningar så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller efter tillsynsmyndighetens begäran, dock minst en gång vart femte år."

Högsta förvaltningsdomstolen 2014-06-26 – Badene, Vara kommun

5383-13

Rättsprövning av regeringsbeslut (se nedan, Regeringen 2013-05-08) Bygglov nekades för fyra vindkraftverk.

HFD slår fast att regeringens beslut ska stå fast. HFD redogör vidare för innehållet i 3 kap. 9-10 §§ miljöbalken och dess regler om totalförsvaret, riksintressen och avvägning mellan riksintressen. HFD anger att beträffande riksintresset för totalförsvaret lämnar reglerna ett mycket litet utrymme för hänsyn till andra intressen. Regeringen har gjort rätt som nekat bygglov för fyra vindkraftverk

MÖD 2014-04-16, M 7168-13 Aneby

Anmälningsärende enligt miljöbalken, 4 verk. Angående fladdermöss har bolaget anfört att området innehåller mycket få biotoper som är attraktiva för fladdermöss. Klagandena har hänvisat till en undersökning av förekomst av fladdermöss i närområdet. Resultatet av den undersökningen, som inte har ifrågasatts av bolaget, visar förekomst av sju eller åtta fladdermusarter vid sammanlagt fyra platser under en natt på respektive plats. MÖD anser att en mer utförlig inventering behövs för att ta ställning. Fågelinventeringen var baserad på uppgifter från 70-talet och sedan kompletterad 2011 och var kommunövergripande. Utredningen beträffande fåglar är allmänt hållen och grundas inte på någon särskild inventering av förekomsten av fåglar på just den aktuella platsen. Kunskapsunderlaget vad gäller förekomsten av fåglar och fladdermöss och deras rörelsemönster inom området är bristfälligt. Utredning som ligger till grund för anmälan är inte tillräcklig för den prövning som ska göras i fråga om den valda platsen uppfyller kravet på en lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 §. Återförvisning fortsatt handläggning.

MÖD 2014-04-04 M 7904-13, M 10314-13 Torsås kommun

Anmälningsärenden för 2 respektive 4 verk. Bland annat fråga om underlag för bedömning av påverkan på fladdermöss.

Inget krav på gemensam handläggning av två anmälningar. Underlag för till exempel buller räknade med båda anläggningarna.

Området har kvaliteter som gör att en fladdermusinventering behövs. Länsstyrelsen, i egenskap av tillsynsmyndighet i frågan, har framhållit ett behov av en inventering mot bakgrund av områdets karaktär. MÖD anser att anmälan inte uppfyller kraven i 25 och 25 a §§ FMH. Någon bedömning av verksamhetens effekter för fladdermöss kunde inte ske på det underlag som fanns i ärendet. Att frågan om fladdermöss uppmärksammats först vid utökning av anläggningen utgör inte ett godtagbart skäl för att underlåta att utreda frågan. Med anledning av detta ska ärendet i den del som gäller fladdermöss, återförvisas till nämnden för vidare utredning och överväganden avseende behovet av ytterligare försiktighetsmått.
Övriga delar av överklagandena avslogs.

MÖD 2014-04-04, M 2504-13 Mora kommun

Avslag tillståndsansökan. Fråga om fåglar.

Bolaget sökte tillstånd till 15 verk och fick tillstånd av länsstyrelsen till 9 verk. MÖD upphävde tillståndsbeslutet och avslog ansökan helt.

Landskapsbilden påverkas men turism och friluftsliv äventyras inte. MB 4:2 ej hinder för etableringen.

Det har funnits kungsörnsrevir i området. Enligt bland annat länsstyrelsens inventeringar finns det sträckande och spelflygande kungsörnar i området. Troligen häckar nattskärra i området, det finns spelplatser för tjäder. Storlom och smålom har observerats. Samtliga nämnda arter är upptagna på bilaga 1 till rådets direktiv (79/409/EU) om bevarande av vilda fåglar. Kungsörn tillhör också de fåglar som enligt Naturvårdsverkets rapport 6467, Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss, riskerar att hårdast drabbas av kollisioner med vindkraftverk. Vindkraftverk bör undvikas nära boplatser eller på platser med regelbundna koncentrationer av rovfåglar. På grund av områdets betydelse som fågellokal för bland annat kungsörn har bolaget inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på en lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Avslag.

MÖD 2014-03-18 – Kollanda Ale

M 11609-13

Målet rör inte vindkraft, men rör rätten att överklaga tillsynsbeslut

En förening överklagade ett tillsynsbeslut och MMD avvisade överklagandet. MÖD sa ung följande.
Det var ett tillsynsärende men beslutet rörde frågan om dispens från artskyddsförordningen liksom frågor med koppling till bl.a. art- och habitatdirektivet. Beslut om dispens nämns uttryckligen i 16 kap. 13 § miljöbalken. Länsstyrelsen har i sitt beslut, förutom att förordna om att bolaget ska vidta vissa åtgärder, även angett att man inte har för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder i ärendet. Detta beslut omfattas av artikel 9.3 i Århuskonventionen. Att länsstyrelsen i sin redogörelse för ärendet angivit att beslutet
endast rör det tidigare meddelade beslutet förändrar inte denna bedömning. MÖD fann att föreningen skulle tillerkännas klagorätt. Föreningen uppfyllde 16 kap. 13 § miljöbalken och hade rätt att överklaga länsstyrelsens beslut. Återförvisning till MMD för sakprövning.

MÖD 2014-01-24 – Svartnäs Falun

M 9650-12

Bolaget ansökte om 115 verk och fick av lst (MPD) tillstånd till 83 verk. MMD upphävde tillståndet helt och hållet medan MÖD gav tillstånd till 53 verk. MÖD uttalade bl.a. följande.
Om 83 verk uppfördes skulle viss del av etableringen medföra en påtagligt negativ landskapsbildseffekt, vidare skulle en by nära nog omringas av verk. Detta medförde att boende skulle påverkas kraftigt vad gäller landskapsbilden. MÖD ansåg att detta utgjorde hinder för en etablering av 83 verk. En etablering av 53 verk gav mindre påverkan och kunde tillåtas.