Här redovisas olika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden. För varje ämnesområde finns en sammanfattning av rättsläget. Rättsfallen bevakas och sköts av Nätverket för vindbruk i samarbete med Peter Ardö, Chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. 

RegR 2010-05-27 – Sjisjka, Gällivare

RÅ 2010 not 52

1989-08

MÖD 2009:38, 2009-08-25, M 5256-08

Regeringen, 2007-12-19, M2007/1617/F/M

30 vindkraftverk på lågfjället Sjiska i Gällivare kommun. Regeringen gav tillåtligheten. Den rättsprövades av Regeringsrätten (numera HFD) som förklarade att regeringens beslut skulle stå fast. Tillståndet prövades sen slutligen av MÖD so då var bunden av regeringens tillåtlighetsbeslut.

Rennäringen nämns i regeringsbeslutet men argumenten utvecklas inte.

En sameby har (vid tillståndsprövningen i miljödomstol) förklarat att man inte har något att erinra mot att tillstånd ges.

MÖD 2010-05-14 – Umeå Hörneå

M 7411-09

Fråga om det är motiverat att bestämma bullervillkoret till 35 dB(A) utomhus vid fritidsområde/fritidsbebyggelse
Det var endast bolaget som klagade och MÖD hade därmed endast att ta ställning till bolagets yrkande. MÖD konstaterar att det inte är motiverat att ange bullervillkoret till 35 dB(A) för ett friluftsområde. Bullervillkoret ska vara 40 dB(A) ekvivalent nivå utomhus vid bostäder.
Av bakgrunden i målet framgår att det aktuella området inte är särskilt utpekat i ÖP som tyst område, inte heller av DP för områdena framgår att låga ljudnivåer är en särskild kvalitet för områdena. Dessa förhållanden torde ha påverkat MÖD:s bedömning av vilket bullervillkor som skulle gälla i området.

Regeringen 2010-03-04 – Markbygden

M2009/1517/F/M

Tillåtlighetsbeslut från regeringen för 1 101 vindkraftverk. Regeringen avgjorde genom beslutet tillåtligheten som sen blev bindande vid efterkommande tillståndsprövning som ska ske av länsstyrelsen (MPD). Tillåtligheten förenades med att antal villkor.

Av MKB:n framgick att rennäringen är areellt sett en mycket betydelsefull markanvändning i Markbygden. Nästan hela utredningsområdet utgör vinterbetesmarker. Sametinget, samernas riksförbund och företrädare för samebyar har avstyrkt att tillstånd ges. Begränsad del av området var riksintresse för rennäringen (3:5 MB) och delar av området var riksintresse för vindkraft (3:8 MB).

I fråga om rennäringen uttalade regeringen följande. Kunskaperna om hur storskaliga vindkraftsanläggningar påverkar rennäringen är små. Hur stort intrånget kommer att bli är mycket svårt att för-utse. Med villkor om att bolaget ska kompensera för det intrång som verksamheten medför för rennäringens bedrivande, bedömer regeringen i likhet med miljöprövningsdelegationen, att rennäringen i de områden som bedömts vara av riksintresse inte kommer att påtagligt försvåras och att hinder för tillåtlighet därmed inte föreligger. Kravet på kompensation för intrång och även skadeförebyggande åtgärder gäller hela utredningsområdet och omkringliggande områden.

För tillåtligheten föreskrevs (villkor 2) att den inom utredningsområdet närmare placeringen och utformningen av vindkraftverk och vägar skulle, i samråd med Länsstyrelsen i Norrbottens län och berörda samebyar, ske så att påverkan på rennäringens bedrivande så långt möjligt begränsas. Bolaget skulle vidare vidta åtgärder i syfte att kompensera för det intrång som verksamheten förorsakar rennäringen i utredningsområdet och omkringliggande områden.

Vidare skulle (villkor 3), i samråd med bland annat samebyarna, påverkan på rennäringen undersökas.

MÖD 2010:38 2010-10-14 – Glötesvålen

M 10316-09

Riksintressen, landskapsbild m.m.

30 vindkraftverk skulle byggas på ett fjäll med höga naturvärden och särskilda geologiska formationer.

MÖD framhöll att vindkraft bidrar till hållbar utveckling MB 1:1 och att Sverige har krav på sig p.g.a. EU:s klimatåtagande och framhöll vidare att - placeringen var lämplig enligt kommunal ÖP, - vindkraft går att förena med vildmarksturism, rörligt friluftsliv, - vid en avvägning mellan intresset av vindkraft och den skada som etableringen kan medföra på landskapsbilden skulle inte områdets karaktär förändras så påtagligt att tillstånd inte kunde medges, - området inte var utpekat som riksintresse för naturvård och - vindkraftverken tar bara 3 % av ytan i anspråk och geologin därmed inte påverkas nämnvärt.

Tillstånd medgavs.

Buller

Bullervillkor satt till 35 dB(A)?

 

Bullervillkoret på 35 dB(A) sattes redan i första instans (lst), det överklagades inte av sökande så MD eller MÖD prövade aldrig frågan om 35 dB(A) var rimligt.

 

Fåglar och fladdermöss

Frågor om bland annat påverkan på kungsörn

 

Tillstånd medgavs. I miljödomstolens (MD) dom anges att påverkan på det befintliga kungsörnsbeståndet är acceptabel eftersom där finns ett livskraftigt bestånd. MÖD kommenterade sedan i sin dom inte detta särskilt utan avslutade med att instämma i MD:s dom i det som inte särskilt kommenterats. (Dessutom, riksintressebedömningar, friluftslivet påverkas inte av ändrad landskapsbild, påverkan på rennäringen är begränsad. Geologiska formationer var ej utpekade som riksintresse och var inget hinder för tillstånd.)

 

Kommunal tillstyrkan

30 vindkraftverk skulle byggas på ett fjäll med höga naturvärden och särskilda geologiska formationer.

 

MÖD framhöll att vindkraft bidrar till hållbar utveckling MB 1:1 och att Sverige har krav på sig p.g.a. EU:s klimatåtagande och framhöll vidare bl.a. att placeringen var lämplig enligt kommunal ÖP,

 

Tillstånd medgavs.

 

Vindkraft och rennäring 

Tillstånd till 30 vindkraftverk. Området var av riksintresse både för vindkraft (3:8 MB) och för rennäringen (3:5 MB).

 

Berörd sameby ansåg att påverkan på rennäringen var för dåligt utredd. MÖD ansåg att befintlig utredning var tillräcklig. MÖD konstaterade vidare att om ett område utpekats som riksintresse innebär det att området bör skyddas från sådana förändringar som förhindrar ett utnyttjande för det ändamålet. Vad gäller riksintresse för rennäringen ansåg MÖD att utredningen i målet inte visade annat än att den planerade etableringen endast kunde komma att inskränka renbetet på Glötesvålen på ett begränsat sätt. Vid en avvägning enligt 3 kap. 10 § miljöbalken (två riksintressen mot varandra) ansåg MÖD att företräde, mot bakgrund av riksdagens utbyggnadsmål, skulle ges till vindkraftens intressen som på bästa sätt anses främja den långsiktiga hushållningen med marken i området och innebär en från allmän synpunkt god hushållning enligt 3 kap. 1 § miljöbalken.

I underliggande MPD-beslut fanns inskrivet att kontrollprogrammet skulle innehålla undersökningar av påverkan på rennäringen.

 

RÅ 2010 ref 74 2010-10-05 – Onsala rymdobservatorium

Regeringsrätten (numera HFD)
1378-08

Talerätt bygglov enligt PBL

Rätt att överklaga bygglov enligt PBL tillkommer enligt fast praxis alltid ägare till grannfastighet och därutöver den som kan bli särskilt berörd av det som avses med bygglovet. I förevarande fall klagade Chalmers som driver ett rymdobservatorium ca 16 km från platsen för det planerade vindkraftverket. RegR fann att Chalmers verksamhet kunde påverkas av vindkraftverken och att Chalmers därmed hade rätt att överklaga bygglovsbeslutet.

MÖD Lund, Säffle, Kristianstad och Hjo

MÖD 2010-12-27 M 10320-09 Lund

MÖD 2010:32 2010-09-09 M 6883-09 Säffle

MÖD 2010:21 2010-06-10 M 8133-08 Kristianstad

MÖD 2010:34 2010-06-01 M 6909-09 Hjo

Kommunal tillstyrkan, 16 kap. 4 § miljöbalken

Ansökningarna om tillstånd avslogs eftersom kommunens tillstyrkan enligt 16 kap 4 § MB saknades. Kravet på tillstyrkan gäller även om ansökningsförfarandet inleddes innan lagändringen den 1 aug 2009.