Ändringstillstånd

En ändring av en verksamhet kan prövas inom ramen för ett s.k. ändringstillstånd (16 kap. 2 § MB) om det utifrån ansökan går att bedöma de miljöeffekter som ändringen av verksamheten medför och att det med hänsyn till övriga omständigheter är lämpligt.

MÖD 2020-10-05; M 4459-19 (MÖD 2020:27) Ändringstillstånd för vindkraftpark Ölme i Kristianstad

MÖD godtog en ansökan om ett ändringstillstånd mot bakgrund av att det befintliga tillståndet var relativt nytt, att teknikutvecklingen på området är snabb och att det inte skett några väsentliga förändringar i omgivningen.

M 4459-19

Bakgrund:
Det ursprungliga tillståndet är från 2014 och omfattade 16 vindkraftverk med en totalhöjd på max 150 meter. Eolus Vind AB ansökte 2016 om ändringstillstånd för vindkraftsparken, nu med 13 vindkraftverk med totalhöjd 200 meter. MPD/Örebro medgav ändringstillståndet 2017-09-13 (dnr 551-6795-2016). Mark- och miljödomstolen upphävde beslutet och avvisade ansökan med hänvisning till att reglerna om ändringstillstånd inte medger en prövning av högre verk med andra och ökade störningar (MMD/Nacka 2019-03-26; M 5761-17).

MÖD:
MÖD undanröjde MMDs dom och återförvisade målet dit för fortsatt handläggning.

Domskäl:
En grundläggande förutsättning för prövningar av tillstånd enligt MB är att det finns ett underlag som är tillräckligt för att tillståndsmyndigheten kan föreskriva de villkor som behövs från  miljösynpunkt. En ändring av en verksamhet kan därför prövas inom ramen för 16 kap. 2 § MB om det utifrån ansökan går att bedöma de miljöeffekter som ändringen av verksamheten medför och att det med hänsyn till övriga omständigheter är lämpligt. I det här fallet medför ändringen en ökning av skuggpåverkan, buller och påverkan på landskapsbilden. Bolaget har emellertid åtagit att hålla sig inom gällande villkor för skuggpåverkan och buller. Miljöprövningsdelegationen har vidare ansett att den ändrade verksamheten inte medför någon omgivningspåverkan som är väsentligt annorlunda än dem som har godtagits för den ursprungliga verksamheten. Mot bakgrund av att det befintliga tillståndet meddelades relativt nyligt, att teknikutvecklingen på området är snabb, att det blir en produktionshöjning och att det inte skett några väsentliga förändringar i omgivningen kan därför ansökan om ändringstillstånd godtas.

Kategori:
Ändringstillstånd.

Sökord:
Ölme, ändringstillstånd, ökad höjd, MKB, utredning, buller, skuggor, landskapsbild, omgivningspåverkan, återförvisning, 16 kap. 2 § MB.